Magisterprogram i Barnkultur, 60 hp

Om utbildningen

Programmets övergripande mål är att erbjuda en tvärvetenskapligt orienterad utbildning om barnkultur med en tydlig förankring i det omgivande samhället. Utbildningen syftar till att presentera och diskutera aktuella forskningsfält, teoretiska ansatser och fördjupade metodinriktningar relevanta för ämnesområdet barnkultur, ge vidgade och fördjupade kunskaper kring ett självvalt forskningsområde samt utveckla förmågan att tillämpa vetenskaplig metodik genom ett självständigt uppsatsarbete om 15 hp. Dessutom ger utbildningen möjlighet till en praktikperiod motsvarande 15hp.

I programmet ingår följande kurser:

- Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7,5 hp

- Teori och metod i barnkulturforskning, 7,5 hp

- Fördjupningsstudium i barnkultur, 7,5 hp

- Barnets bästa i barnkulturen, 7,5 hp

- Självständigt arbete inom barnkultur, 15 hp

samt

- Handledd praktik inom barnkulturområdet, 15 hp

eller

- kurser om 15 hp valda i samråd med föreståndare för Centrum för barnkulturforskning.

Om ämnet: Barnkultur

Barnkultur

Är du intresserad av kultur för barn, barns eget skapande och barns upplevelser av kultur? Då är ämnet barnkultur något för dig! Synen på barn och barndom förändras och vad som anses vara bra och nyttigt för barn förändras likaså. Vilken kultur som produceras och presenteras för barn beror till stor del på vilken barnsyn som är rådande och vilka normer som finns i samhället. Detta kommer vara några av utgångspunkterna för dina studier i ämnet barnkultur. Barnkultur är ett mångvetenskapligt fält och som barnkulturvetare studerar du estetiska uttryck som litteratur, musik, dans, teater, film och TV för barn. Dessutom ingår barns digitala medier, konsumtion, lek, kamratkulturer, språkutveckling och barnkulturpolitik i utbildningen. Barns rätt till kultur, delaktighet och rätt att komma till tals kommer vara centralt i kurserna. Utbildning i barnkultur ger dig teoretiska och metodiska verktyg för att studera och analysera estetiska uttryck för barn och barns upplevelser av kultur. Utbildningen är nära knuten till barnkulturell praktik och du får under utbildningen göra flera fältstudier och studiebesök för att studera pågående verksamheter såsom museer, teatrar etc. Studier i barnkultur tränar din analytiska förmåga, ditt kritiska tänkande, din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt ger dig bred kunskap om barns kulturella villkor samt god insikt i det samtida kulturlivet.

ARBETSMARKNAD Studenter som läst barnkultur har gått vidare till arbeten inom den breda barnkultursektorn såsom barnkulturhandläggare på kommunala kulturförvaltningar, arbete på kulturrådet, barnteaterproducenter, musikpedagoger, konstpedagoger, författare/illustratörer, bibliotekspedagoger osv. Några har fortsatt på forskarutbildning i närliggande ämnen. Det finns också studenter som läser barnkultur som fortbildning för att bredda sin tidigare utbildning.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Utbildningsansvarig institution

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen