Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnets bästa i barnkulturen

  • 7,5 hp

Kursen diskuterar och problematiserar begreppen barnets bästa, barnperspektiv, delaktighet och barnsyn, med särskild inriktning på ämnesområdet barnkultur. Olika teoretiska perspektiv och förhållningssätt med anknytning till ämnesområdet barnkultur studeras och tillämpas i en tvärvetenskaplig ansats vilken löper som en röd tråd genom kursen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.