Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Gener, celler och populationer

Biologisk variation från dess minsta bestånddelar till populationsnivån tas upp.

Cell-, mikro-, och molekylärbiologi, genetik, populationsgenetik, bevarandebiologi och statistik ingår. Cellens grundläggande processer och uppbyggnad, mikroorganismers diversitet och roll i miljön beskrivs, liksom processer som styr populationers utveckling, överlevnad och bevarande. Kursen ingår i kandidatprogrammet i biogeovetenskap, men kan också läsas som fristående kurs i mån av plats. Kursen ges i januari - mars.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser: Mikrobiologi 4.5 hpCell- och molekylärbiologi och genetik 4.5 hp och Naturliga populationers evolution och bevarande 6 hp.

  Delkurser

  Mikrobiologi 4.5 hp: Momentet behandlar mikroorganismers uppbyggnad och diversitet, med tyngdpunkt på bakterier, arkéer och virus, mikroorganismers roll i mark och vatten samt interaktioner med djur och växter.

  Cell- och molekylärbiologi och genetik 4.5 hp: Momentet behandlar grundläggande processer i cellen, som replikation, transkription, translation, energimetabolism, cellsignalering, cellcykelns kontroll, mitos och meios. Dessutom behandlas mutationer, rekombination och arvsgångar. Kursen behandlar celler ur ett helhetsperspektiv, med fokus på eukaryota celler.

  Naturliga populationers evolution och bevarande 6 hp: Momentet behandlar de evolutionära processer som styr populationers utveckling och överlevnad. I momentet ingår grundläggande populations- och bevarandegenetik, evolutions- och bevarandebiologi samt statistik.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, laborationer och övningsuppgifter. Deltagande i gruppdiskussioner, laborationer och övningsuppgifter samt därmed integrerad gruppundervisning, muntliga och skriftliga redovisningar är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examination

  Delkurserna avslutas med skriftliga prov, då inga hjälpmedel är tillåtna. Den sjugradiga skalan tillämpas på teoridelen, men för att få ett godkänt betyg krävs även godkända labrapporter. Betyget A ges då 95% av maxpoängen uppnåtts, B vid 85%, C vid 75%, D vid 65%, E vid 60% Fx vid 50% samt F under 50% av maxpoängen. Möjligheten att komplettera betyget Fx upp till godkänt betyg ges dock inte på denna kurs.

  Examinator

  Anders Nilsson (Mikrobiologi 4.5 hp)

  E-mail: anders.s.nilsson@su.se

  Tel: +46 8 16 4549 

  Sara Rydberg (Cell- och molekylärbiologi och genetik 4.5 hp)

  E-mail: sara.rydberg@su.se

  Tel: +46 8 16 3767

  Linda Laikre (Naturliga populationers evolution och bevarande 6 hp)

  E-mail: linda.laikre@popgen.su.se

  Tel: +46 8 16 4283

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Mikrobiologi 4.5 hp: Carlson, K. et al. Introduktion till mikrobiologi. 3:e uppl. Studentlitteratur 2017. ISBN 978-91-44-11885-7.

  Cell- och molekylärbiologi och genetik 4.5 hp: Sadava, D. et al. Life. 12:e uppl. Macmillan 2020. ISBN: 97813.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledare grundnivå