Organismernas mångfald och fylogeni, 15 hp

Kursen behandlar livets uppkomst och livets träd samt de viktigaste organismgruppernas byggnad, levnadsätt, mångfald och släktskap.

Kursen ger en översikt över organismvärlden; såväl växter och djur som övriga organismer. Deras olika egenskaper, såsom byggnad och levnadssätt samt deras fylogenetiska samband, tas upp. De olika organismgrupperna studeras även praktiskt, inklusive dissektioner av djur. Kursen ingår i kandidatprogrammen i biogeovetenskap, biologi och marinbiologi samt i ämneslärarrogrammet, men kan också läsas som fristående kurs.

Kursupplägg

Kursen består av två moment, som i huvudsak behandlar botanik (8.5 hp) och zoologi (6.5 hp) var för sig (men även andra organismer än djur och växter tas upp på delkurserna). På höstterminen läses botaniken först och därefter zoologin. På vårterminen läses delkurserna i omvänd ordning.

Delkurser

Organismernas mångfald 8.5 hp (botanik)
Organismernas mångfald: djur 6.5 hp (zoologi)

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, dissektioner, fältundervisning och gruppundervisning. Deltagande i gruppundervisning samt laborationer, dissektioner samt fältundervisning och därmed integrerad gruppundervisning är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med
vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.

Examination

Kunskapskontroll sker genom skriftliga prov (ett för varje delkurs) samt genom praktiska prov på laborationer. För de praktiska proven ges endast betygen Godkänt eller Icke godkänt.

Examinator

Gitte Petersen (Organismernas mångfald botanik, 8.5 hp)

E-mail: gitte.petersen@su.se

Tel: +46 8 16 4397 

Heinrich Dircksen (Organismernas mångfald zoologi, 6.5 hp)

E-mail: heinrich.dircksen@zoologi.su.se

Tel: +46 8 16 4076

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Organismernas mångfald botanik: Raven, P. H. et al. The Biology of Plants. 8:e uppl. Freeman 2012.

Organismernas mångfald zoologi: Hickman, C. et al. Animal Diversity. 8:e uppl. McGraw-Hill. Int. Ed. 2018.

Kontakt

Kansliet

info.big@su.se
För mer kontaktuppgifter och information se kansliet.

Studievägledare

Lisa Weingartner, elisabet.weingartner@su.se

För mer kontaktuppgifter och information se studievägledning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen