Go to this page on our english site

Organismernas mångfald och fylogeni

 • 15 hp

Kursen behandlar livets uppkomst och livets träd samt de viktigaste organismgruppernas byggnad, levnadsätt, mångfald och släktskap.

Kursen ger en översikt över organismvärlden; såväl växter och djur som övriga organismer. Deras olika egenskaper, såsom byggnad och levnadssätt samt deras fylogenetiska samband, tas upp. De olika organismgrupperna studeras även praktiskt, inklusive dissektioner av djur. Kursen ingår i kandidatprogrammen i biogeovetenskap, biologi och marinbiologi samt i ämneslärarrogrammet, men kan också läsas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment, som i huvudsak behandlar botanik (8.5 hp) och zoologi (6.5 hp) var för sig (men även andra organismer än djur och växter tas upp på delkurserna). På höstterminen läses botaniken först och därefter zoologin. På vårterminen läses delkurserna i omvänd ordning.

  Delkurser

  Organismernas mångfald 8.5 hp (botanik)
  Organismernas mångfald: djur 6.5 hp (zoologi)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, dissektioner, fältundervisning och gruppundervisning. Deltagande i gruppundervisning samt laborationer, dissektioner samt fältundervisning och därmed integrerad gruppundervisning är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med
  vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftliga prov (ett för varje delkurs) samt genom praktiska prov på laborationer. För de praktiska proven ges endast betygen Godkänt eller Icke godkänt.

  Examinator

  Gitte Petersen (Organismernas mångfald botanik, 8.5 hp)

  E-mail: gitte.petersen@su.se

  Tel: +46 8 16 4397 

  Heinrich Dircksen (Organismernas mångfald zoologi, 6.5 hp)

  E-mail: heinrich.dircksen@zoologi.su.se

  Tel: +46 8 16 4076

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Organismernas mångfald botanik: Raven, P. H. et al. The Biology of Plants. 8:e uppl. Freeman 2012.

  Organismernas mångfald zoologi: Hickman, C. et al. Animal Diversity. 8:e uppl. McGraw-Hill. Int. Ed. 2018.

 • Kontakt

  Kansliet

  info.big@su.se
  För mer kontaktuppgifter och information se kansliet.

  Studievägledare

  Lisa Weingartner, elisabet.weingartner@su.se

  För mer kontaktuppgifter och information se studievägledning.

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen