Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Biologi, självständigt arbete

Självständigt arbete är en del av alla kandidatprogram i biologi vid Stockholms universitet och ger dig möjligheten att ställa vetenskapliga frågor, få förståelse för hur vetenskapligt skrivande går till och en inblick i aktuell forskning.

Den vetenskapliga processen

Under kursen behandlas informationssökning, upphovsrätt och plagiat samt vetenskapligt skrivande. Större delen av kursen ägnar du dig åt att skriva en egen vetenskaplig uppsats där du får möjlighet att fördjupa dig i en vetenskaplig fråga som utformas i samarbete med en  handledare.

 • Kursupplägg

  Kursen ges under hösten (under period CD) och under våren (under period AB och CD).

  Undervisning

  Undervisningen består av några föreläsningar och gruppseminarier, men den största tiden ägnar du åt att skriva på din egen uppsats under handledning. Deltagande i föreläsningar och gruppseminarier är obligatoriskt. Studenten har rätt till minst 10 timmars handledning, varav minst 4 timmar ska vara individuell handledning. Du bör redan i god tid innan kursen startar funderar på vad du vill skriva om och söka efter möjlig handledare (se "Mer information").

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av den egna uppsatsen.

  Examinator

  Ann-Beth Jonsson (molekylärbiologiskt inriktade arbeten)
  E-post: ann-beth.jonsson@su.se
  Tel: +46 8 16 4152

  Pauline Snoeijs Leijonmalm (marina/limniska arbeten)
  E-post: pauline.snoeijs-leijonmalm@su.se
  Tel: +46 8 16 4246

  Cecilia Kullberg (övriga ämnen)
  E-mail: cecilia.kullberg@zoologi.su.se
  Tel: +46 8 16 4713

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Ingen obligatorisk kursbok.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Den vetenskapliga uppsatsen

  Du ska genomföra en självständig studie där du formulerar en vetenskaplig fråga och söker svar i relevant vetenskaplig litteratur. Till din hjälp har du en handledare som är en aktiv forskare i biologi på Stockholms universitet. I första hand ska du analysera vetenskaplig litteratur för att  svara på din fråga (s.k. reviewartikel). Det kan även vara möjligt att istället skriva en empirisk artikel där du använder dig av egna, eller av handledaren, insamlade data. Men det är viktigt att tänka på att en empirisk studie måste vara av den karaktären att det är möjligt att erhålla resultat under den relativt korta tid som står till förfogande (dvs själva insamlandet av data och analys bör inte ta mer än 1-2 veckor). Detta då fokus i denna kurs är att träna på att söka, läsa, och diskutera vetenskaplig text, och oavsett om du skriver en review eller en empirisk artikel så är huvudfokus att du ska diskutera dina resultat och ställa dem mot tidigare publicerade studier.

  Förberedelser innan kursen börjar

  För att komma igång direkt när kursen börjar är det bra om du har funderat igenom vad du skulle vilja skriva om.  Vi rekommenderar dig även att redan innan kursen börjar själv söka efter forskare som skulle kunna handleda ditt projekt. Se information om de olika forskarna på respektive institutionshemsida (Institutionen för molekylär biovetenskap; Institutionen för ekologi, miljö och botanik och  Zoologiska Institutionen). Tag kontakt med forskare innan kursen börjar och diskutera möjligheten att få handledning av ditt projekt. Hör av dig till kursansvarig Cilla Kullberg när du har hittat en möjlig handledare så att handledaren kan  informeras om upplägget och vad som förväntas av handledaren. Du kan förstås också höra av dig till någon av examinatorerna om du vill ha hjälpa att hitta handledare. Kontakta i första hand Ann-Beth Jonsson om din inriktning är molekylärvetenskaplig, Pauline Snoeijs Leijonmalm om du vill skriva något marint/limniskt och till Cilla Kullberg för övriga ämnen.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledare grundnivå