Tillämpad marin bevarandeekologi, 15 hp

Om kursen

Kursen riktar sig till svenska och internationella studenter som vill arbeta eller forska med bevarande och förvaltning av marina populationer, habitat och naturresurser. Teoretiska och praktiska kunskaper som är önskvärda för potentiella arbetsgivare lärs ut. Metoder för att fastställa populationers bevarandestatus presenteras med marina däggdjur och fisk som exempel. Människans påverkan ingår i frågeställningarna. Kursen ges september - november och kan komma att ges på svenska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen