Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Andraspråksinlärning

Kursen behandlar forskning om andraspråksinlärning - dess framväxt och utveckling samt ämnets övergripande frågeställningar och teoretiska utgångspunkter, såväl internationellt som i svensk kontext. Kursen ger fördjupade kunskaper om andraspråksforskningens bredd och komplexitet och en förståelse för de frågeställningar och debatter som är aktuella idag.

I kursen jämförs teoretiska och vetenskapsmetodologiska utgångspunkter samt tillämpningar inom olika forskningstraditioner som studerar andraspråksinlärning. Studenterna läser, presenterar, diskuterar och granskar artiklar och avhandlingstexter. Det förs en gemensam diskussion om forskningens övergripande problemställningar, resultat och implikationer. Dessutom diskuteras studiernas eventuella relevans för skolans och arbetslivets praktik.

Kursen ges på höstterminer.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Obligatorisk närvaro på 75 % av undervisningstillfällena.

  Examination

  Kursen examineras genom salstentamen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema CT7170 Ht-20

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kursen CT7170 samläser med kursen CT7130 Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling. Se kurslitteraturlista på kurskatalogsidan för CT7130.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)