Andraspråksinlärning, 7,5 hp

Kursen behandlar forskning om andraspråksinlärning - dess framväxt och utveckling samt ämnets övergripande frågeställningar och teoretiska utgångspunkter, såväl internationellt som i svensk kontext. I kursen jämförs teoretiska och vetenskapsmetodologiska utgångspunkter samt tillämpningar inom olika forskningstraditioner som studerar andraspråksinlärning. Det förs en gemensam diskussion om forskningens övergripande problemställningar, resultat och implikationer. Dessutom diskuteras studiernas eventuella relevans för skolans och arbetslivets praktik.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen