Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv

Kursen belyser aspekter av två- och flerspråkighet i ett undervisningsperspektiv och diskuterar sätt att organisera undervisningen för två-/flerspråkiga talare i skilda kontexter. Vidare diskuteras rådande ideologier kring undervisning i olika sammanhang.

Bland annat frågan om undervisningsspråk i flerspråkiga utvecklingsländer blir härvidlag föremål för analys och diskussion. Sammantaget bidrar kursen med kritiska perspektiv på undervisning, inte minst på läs- och skrivundervisning, och problematiserar normaliserade föreställningar om undervisning för två- /flerspråkiga individer.

Dessutom behandlas frågor om hur kategorier som ras, etnicitet, klass och kön tillskrivs olika värde och kommer att fungera som olika former av kapital inom utbildningssystem i olika samhälleliga kontexter.

Kursen ges på engelska och du hittar all information om kursen på den engelska sidan:

Bilingualism from an Educational Perspective