Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk. Kursen ges den sjunde terminen för dig som ska bli gymnasielärare och har svenska som andraspråk som ditt andraämne.

Under den tredje terminens ämnesstudier i svenska som andraspråk erbjuds två delkurser som ger en fördjupning av det ämnesteoretiska innehåll som har introducerats under föregående ämnesterminer, samt en kurs om 15 hp där du genomför ett självständigt uppsatsarbete inom ämnesområdet svenska som andraspråk.

Kursen består av tre delkurser:

 1. Psykolingvistiska teorier och metoder i andraspråksforskning, 7,5 hp
 2. Sociolingvistisk forskning om flerspråkighet, 7,5 hp
 3. Självständigt arbete i svenska som andraspråk, 15 hp
 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1. Psykolingvistiska teorier och metoder i andraspråksforskning, 7,5 hp

  Delkursen behandlar centrala frågeställningar, teorier och metoder i andraspråksforskningen, med tonvikt på psykolingvistiskt orienterad forskning. Under delkursen studeras faktorer som spelar roll i förståelse, produktion och tillägnande av ett andraspråk. Vidare ger kursen kunskap om grundläggande eliciteringstekniker och experimentella undersökningsmetoder, som tränas genom exempel och praktiska övningar. Dessutom introduceras en rad forskningsartiklar som läses och granskas kritiskt med avseende påstudiernas frågeställningar, metodologiska överväganden, resultat, implikationer samt relevans för skolans praktik.

  Delkurs 2. Sociolingvistisk forskning om flerspråkighet, 7,5 hp

  Delkursen behandlar ett brett spektrum av sociolingvistiskt orienterad forskning om flerspråkighet, vilket inbegriper studier om språkideologier och attityder till språk och språkanvändning, språklig variation i flerspråkig kontext, språkanvändning, interaktion och identitetspraktiker i flerspråkiga utbildningskontexter och förutsättningarna för och effekterna av flerspråkiga talares deltagande i olika undervisningsformer. Kursen syftar till att fördjupa de delkunskaper som har introducerats under föregående ämnesterminer. Studenterna läser, presenterar, diskuterar och granskar kritiskt forskningsartiklar och avhandlingstexter. Gemensamt förs en diskussion om forskningens problemställningar, metodologiska val, resultat och implikationer samt forskningens relevans för skolans praktik.

  Delkurs 3. Självständigt arbete i svenska som andraspråk, 15 hp

  Delkursen utgör ett självständigt uppsatsarbete inom ämnesområdet svenska som andraspråk. Det självständiga arbetet omfattar planering, genomförande och rapportering samt försvar av det egna arbetet och opposition av en annan students uppsatsarbete. Delkursen syftar till att ge fördjupning och metodisk träninginom ämnesområdet samt träning i muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning och argumentering. Uppsatsämne väljs i samråd med handledaren.

  Undervisning

  Undervisningen i delkurs 1 och 2 sker i form av föreläsningar och seminarier, med obligatorisk närvaro vid minst 60 % av undervisningen. Undervisningen i delkurs 3 sker i form av seminarier med obligatorisk närvaro och uppsatshandledning.

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2023-08-25) (273 Kb)

  Examination

  Delkurs 1, Psykolingvistiska teorier och metoder i andraspråksforskning, examineras genom muntlig redovisning (enskilt eller i grupp) och skriftlig individuell hemtentamen.

  Delkurs 2, Sociolingvistisk forskning om flerspråkighet, examineras genom muntlig redovisning (enskilt eller i grupp) och skriftlig individuell hemtentamen.

  Delkurs 3, Självständigt arbete i svenska som andraspråk, examineras genom skriftligt självständigt arbete, ventilering av det skriftliga självständiga arbetet samt opposition på annan students självständiga arbete.

  CTL302 Betygskriterier (167 Kb)

  Examinator

  HT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (480 Kb)

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Vt-23 CTL302 Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet

 • Kurslitteratur

 • Kontakt

  Studievägledning och -administration: Svenska som andraspråk (sva)