Stockholms universitet
Go to this page on our english site

SVA III: Teori och metod i andraspråksforskning

Kursen syftar till att ge fördjupade insikter i andraspråksforskningens bredd och komplexitet, med särskilt fokus på vetenskapsmetodologiska perspektiv. Även relaterade områden inom generell tvåspråkighetsforskning belyses. Dessutom diskuteras skillnader mellan vetenskapliga och populärvetenskapliga framställningar samt utredningsarbeten inom området.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.