Stockholms universitet
Go to this page on our english site

SVA III: Svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet - kandidatkurs

Kursen utgör ett självständigt examensarbete inom ämnesområdet svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet. Inom denna inriktning finns till exempel möjlighet att studera olika aspekter av inlärning av ett andraspråk, och att anlägga ett psykolingvistiskt eller samhälleligt perspektiv på svenska som andraspråk.

Examensarbetet omfattar planering, genomförande och rapportering samt respondering av det egna arbetet och opposition på ett annat uppsatsarbete. Kursen syftar till att ge fördjupning och metodisk träning inom ämnesområdet samt träning i muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning och argumentering. Uppsatsämne väljs i samråd med handledaren.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Om du vill läsa kursen Svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet - kandidatkurs så ska du söka till Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet.

Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet