Public Finance, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs i offentlig ekonomi startar med en analys av statens roll. När ska staten gripa in i ekonomin? När är statligt ägande att föredra framför privat ägande? Vi behandlar sedan mer specifikt olika marknadsimperfektioner såsom externaliteter och kollektiva varor. Beröringspunkter med politisk ekonomi tas också upp. Kursen övergår slutligen till att studera beskattning och skatteflykt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen