The Economics of Discrimination, 7,5 hp

Om kursen

Alla skillnader är inte följder av diskriminering och diskriminering syns inte alltid genom observerbara skillnader. Denna kurs är inriktad på frågor om skillnader och diskriminering som hänger samman med etniskt ursprung och kön och fokuserar till största delen, men inte uteslutande, på arbetsmarknaden. Kursen innehåller tillämpningar av ekonomisk teori på arbetsmarknaden och studier av olika diskrimineringsteorier. Det ingår också empiriska undersökningar avseende inkomster och sysselsättning och noggranna studier av hur ekonometriska modeller har tillämpats på frågor om diskriminering.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen