Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

The Climate and The Economy

  • 7,5 hp

Syftet med kursen är använda nationalekonomiska verktyg för att analysera miljöfrågor, i synnerhet gällande klimatförändringar relaterade till global uppvärmning. Kursen kommer att gå igenom sådana verktyg och deras användning både för att analysera samspelet mellan ekonomi och klimat och för hur ekonomisk politik kan användas för att påverka ekonomins och klimatets framtida utveckling.

Fokus i kursen kommer att ligga på att analysera dessa frågor på en global och regional nivå i s k allmän jämvikt: såväl utbud som efterfrågan av fossilt bränsle kommer därmed att studeras och modelleras. I analysen av ekonomisk politik mot klimatförändringar kommer att ingå såväl åtgärder syftande till att minska och senarelägga utsläpp av växthusgaser (mitigation) som åtgärder syftande till att minska uppvärmningens skadeverkningar (adaptation).

Kursen kommer att inledas med en genomgång av användbara modeller från Public Finance och tillväxtteori. Modellerna kommer att formuleras matematiskt snarare än grafiskt för att ge möjlighet till kvantitativ, dvs empiriskt orienterad, analys. Kursen kommer också att innehålla en enkel beskrivning av vissa

naturvetenskapliga samband, särskilt kolcirkulationsmodellen. En kritisk granskning av dessa samband ligger dock utanför ramen för denna kurs.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.