Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Arbetsmarknadsekonomi och lönebildningsteori

Kurs inom masterprogrammet i nationalekonomi.

Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande kunskaper i modern arbetsmarknads- ochlönebildningsteori. Kursen kommer att lära ut såväl grundläggande teori inom området som ge en översiktöver grundläggande empirisk kunskap. Kursen skall förse studenterna med analytiska verktyg för attanalysera ett antal samtida arbetsmarknadsfrågor. Dessa inkluderar frågor av följande slag: Varför ärarbetslösheten så hög i vissa europeiska länder men betydligt lägre i andra såväl som i anglosaxiska länder?Varför är arbetstiden kortare i Europa än i USA och hur påverkas sysselsättningen av arbetstidens längd?Varför har löneskillnaderna ökat i de flesta länder under senare år? Vilka är effekterna av teknologiskaframsteg och globalisering på arbetsmarknaderna? Vilka bidrag kan arbetsmarknadspolitiken ge? Hurpåverkas sysselsättningen av olika institutioner på arbetsmarknaden?

Mer information på kursens engelska sida.