Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Spanska II

Genom att läsa spanska kommer du i kontakt med en rik och mångfacetterad kultur. Du fortsätter att läsa om kultur, samhällsförhållanden och litteratur samt fördjupar dina kunskaper i grammatik och språklig variation.

Spanska II riktar sig till dig som studerat spanska I eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. Kursen har ett högt tempo och du kommer totalt att läsa sex olika delkurser som tillsammans bidrar till att du förbättrar både din språkliga kompetens och din kunskap om spansk kultur och samhälle: Litteraturanalys I och II, Introduktion i språkvetenskap, Textstruktur och grammatik, Skriftlig produktion och Den spansktalande världen: samhälle och kultur. Kursen innehåller systematisk träning i muntlig och särskilt skriftlig uttrycksfärdighet, kompletterad med grammatisk genomgång samt en introduktion till språkvetenskap tillämpad på spanska. Kursen ger kännedom om syntaktiska och diskursiva strukturer i spanska. I kursen analyseras spanskspråkiga moderna litterära texter med olika litteraturvetenskapliga metoder och sätts in i sitt historiska och sociokulturella sammanhang. Det ingår aven en genomgång av de spanskspråkiga ländernas nutida kultur- och samhällsförhållanden. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker undervisningen på spanska.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Den innehåller bland annat redogörelse för kursens innehåll, dess delkurser, undervisningsformer och examinationssätt. Kursplanen hittar du på SU:s hemsida. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under Schema. Information om Litteraturlistor hittar du under Kurslitteratur. Ytterligare information om examination hittar du under Att tentera vid Romklass (se vår hemsida och Utbildning/Studieinformation).

  Studiedeltagande: Kursen ges på dagtid, på helfart och på halvfart. Att läsa kursen på helfart innebär att du kommer att behöva satsa ca 40 timmar i veckan på spanskstudierna (tid för föreläsningar, övningsgenomgång, repetition och förberedelse inför nästa lektion). Kursens olika delkurser går även att läsa som fristående à 5, 7.5 eller 10 högskolepoäng (se följande kursplaner: ES2301, ES2302, ES2303, ES2304). All inlärning kräver att du som student arbetar aktivt, något som är desto viktigare vid språkinlärning. Därför måste du förbereda dig väl inför varje lektion och vara aktiv under lektionerna. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Delkurser

  Du kommer att läsa följande sex delkurser på Spanska II:

  Delkurs 1. Litteraturanalys I, 5 högskolepoäng

  I delkursen studeras ett urval spanskspråkig skönlitterär text som analyseras med aktuella litteraturvetenskapliga metoder. Genom studiet av dessa verk kommer du att fördjupa din förståelse för olika genrers kännetecken. Litteraturen sätts vidare in i ett historiskt och sociokulturellt perspektiv genom läsning av litteraturkritik och annan sekundärlitteratur. Du tränar upp den kommunikativa kompetensen genom diskussioner om de lästa texterna. Delkursen examineras genom muntliga och skriftliga individuella uppgifter.

  Delkurs 2. Litteraturanalys II, 5 högskolepoäng

  Denna delkurs är en fördjupning av kunskaperna och studierna som genomförts i Litteraturanalys I och innebär en fördjupad analys av spanskspråkig skönlitteratur med en fördjupad insikt om litteraturvetenskapliga metoder (särskilt berättarteknik, genre, litterära strömningar).  Kunskaper om berättarteknik och genre studeras ur ett djupare litteraturhistoriskt perspektiv. Viss träning ges i att konfronteras med äldre texter samtidigt som modern litteratur sätts in i sitt litteraturhistoriska och sociokulturella sammanhang. Delkursen examineras genom muntliga och skriftliga individuella uppgifter.

  Delkurs 3. Introduktion i språkvetenskap, 7,5 högskolepoäng

  Delkursen ger en introduktion till spansk språkvetenskap dvs. morfologi, syntax och semantik samt ger inblick i spanskans utveckling historiskt sett. Dessutom behandlas spanskans ställning som ett modernt världsspråk och spanskans regionala drag och den variation som uppstår i kontakt med andra språk. Delkursen examineras genom en salstentamen som betygsätts enligt en sjugradig betygsskala (A-F).

  Delkurs 4. Textstruktur och grammatik, 3 högskolepoäng

  Du studerar olika grammatiska moment som är viktiga för förståelse och produktionen av texter i olika genrer. Även textstruktur, som till exempel textbindning, koherens, underordning, och som behandlas i olika genrer. I delkursen ingår inläsning av grammatik samt skriftliga uppgifter. Delkursen examineras genom en salstentamen som betygsätts enligt en sjugradig betygsskala (A-F).

  Delkurs 5. Skriftlig produktion, 4,5 högskolepoäng

  Delkursen ger en orientering i normer och skrivregler som gäller för akademisk skrivande på spanska. Du tränar upp din förmåga att uttrycka dig skriftligt på spanska med syfte att med god språklig korrekthet författa olika texter på spanska. Dessutom läser och kommenterar studenterna varandras texter med syfte att lära ge och ta emot återkoppling och därigenom förbättra den skriftliga förmågan. I delkursen ges också inblick i källhantering. Denna delkurs examineras genom tre skriftliga uppgifter som bedöms enligt en sjugradig betygsskala (A-F). Två inlämningsuppgifter skrivs hemma och laddas upp på lärplattformen Athena och en tredje uppgift skrivs vid ett undervisningstillfälle utan hjälpmedel.

  Delkurs 6. Den spansktalande världen: kultur och samhälle, 5 högskolepoäng

  Genom facktexter och multimedialt material får du insikt i förhållandena mellan kultur och samhälle som gäller för den spansktalande världens olika regioner. Genomgång ges vid seminarier om de spanskspråkiga ländernas nutida samhällsliv och kulturella förhållanden. Delkursen examineras genom muntliga och skriftliga individuella uppgifter.

  Slutbetyget på kursen viktas utifrån den del av 30 hp en viss delkurs utgör.

  Observera att möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på salstentamen (gäller för delkurserna 3. Introduktion i språkvetenskap och 4. Textstruktur och grammatik).

  Allmänt

  lärplattformen Athena lägger lärarna upp kompletterande material som du förväntas ta del av. Här finns bland annat övningsmaterial. Ytterligare förtydliganden av kursens innehåll och genomförande finner du här. På lärplattformen kan du också se meddelanden från lärarna till studenterna, det är därför viktigt att du uppdaterar dig regelbundet med vad som händer på Athena. I kursplanen anges vad du förväntas kunna efter varje genomförd delkurs. Tveka inte att fråga läraren om du undrar över något.

  Du måste anmäla dig till salstentamen senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor vid Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och källhänvisning. En hemuppgift får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så leder det till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet (regelbok 2).

  Välkommen!

  Examinator

  Juan Carlos Cruz Suárez
  Rakel Österberg
  Anthony Lappin

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt