Go to this page on our english site

Etnologi - masterkurs

  • 30 hp

Kursen fördjupar insikter och färdigheter i den etnologiska forskningsprocessen samt bidrar till studentens

kunskapsutveckling genom att studenten kritiskt, självständigt och kreativt identifierar och formulerar

problemställningar samt planerar och med adekvata metoder genomför en kvalificerad forskningsuppgift inom

givna tidsramar.

Kursen ägnas i sin helhet åt självständigt arbete med en etnologisk forskningsuppgift som ska redovisas i

form av ett examensarbete. Examensarbetets ämne och inriktning bestäms i samråd med handledare. Den

slutliga versionen av examensarbetet ska framläggas för granskning vid ett offentligt seminarium.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen