Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Etnologi I

Hur förstår vi människor oss själva, vår omvärld och vår historia? Och hur formar vi våra liv och föreställningsvärldar under olika villkor? Genom att studera etnologi får du verktyg att förstå och förklara dagens, gårdagens och äldre tiders kultur och samhällsliv.

Etnologi ämnesbild 1

Etnologer forskar om kultur och vardagsliv i olika sammanhang och tider. Som student i etnologi får du lära dig om årets och livets högtider, människors folkliga traditioner, ritualer och rutiner, hantverk och kosthållning. Du tränar dig både i att se det vardagliga som mindre självklart och det främmande som mer förståeligt.

Etnologiämnet omfattar även aktuella samhällsfrågor som globalisering, migration, mångfald, nationell och transnationell tillhörighet, kulturarv och minnesplatser, upplevelseturism, populärkultur, genus och sexualitet, samt hållbar utveckling av natur och miljö.

Under utbildningen får du också träna dig i ett flertal olika etnografiska metoder: fältarbete, deltagande observation, intervjuer, arkiv- och föremålsstudier med åtföljande bearbetning och skrivande. Delar av undervisningen bedrivs på olika museer, som exempelvis Nordiska museet och Skansen.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 hp.

  Delkurser

  Delkurs 1: Perspektiv på människa, kultur och samhälle 7,5 hp

  Kursen introducerar ett vetenskapligt perspektiv på människan som en kulturell varelse och presenterar centrala begrepp inom etnologin.

  Delkurs 2: Perspektiv på vardagsliv och social organisation 7,5 hp

  Kursen behandlar vardagsliv och folkliga uttrycksformer, social organisation, samhällsstruktur och förändring från ett förindustriellt till ett modernt samhälle.

  Delkurs 3: Valbar kurs

  Delkursvalet anordnas under kursens gång och i samband med det meddelas vilka av nedanstående kurser som är tillgängliga för den aktuella terminen.

  Kulturhistoria 7,5 hp
  Kursen handlar om svensk kulturhistoria från slutet av 1700-talet till mitten av 1900-talet, både som historisk realitet och hur begreppet "kulturhistoria" använts och definierats. Kursen behandlar både den kulturhistoria vilken är intimt förknippad med etnologis framväxt och "den nya kulturhistorien" som mer uppmärksammar frågor om makt, kön och materialitet.

  Folklore: Ritual, berättelse och tradition 7,5 hp
  Kursen handlar om folkliga föreställningar, berättelser och uttryck; övernaturliga väsen, sagor, sägner, traditioner och högtider. Kursen presenterar folkloristiska genrer och expressiva former, i samtiden såväl som i det förflutna. Studenterna får själva pröva på att dokumentera och analysera expressivt gestaltande.

  Mångfald och globalisering 7,5 hp
  Kursen behandlar framväxten av det nutida svenska samhället som präglas av etnisk och religiös mångfald, och hur det ter sig idag. Vad betyder det idag att vara svensk? I kursen diskuteras vilka faktorer som bidrar till att etniska och nationella kategoriseringar framstår som viktiga och relevanta. Kursen behandlar också situationer och förhållanden där etniska och nationella kategoriseringar samspelar med till exempel kön, klass och religion.

  Kulturarvsanalys 7,5 hp
  Kursen handlar om kulturarvstankens framväxt, etablering och nutida inflytande och om de sammansatta processer som skapar och vidmakthåller detta arv. Under kursen diskuteras hur olika bevarandestrategier och kulturarvsformer förhåller sig till individuellt och kollektivt identitetsskapande, liksom till företeelser som globalisering, upplevelseindustri och stadsbyggnad.

  Sexualitetens kulturhistoria 7,5 hp
  Kursen handlar om hur det svenska samhället över tid har organiserat idéer om sexualitet och kön, och om hur dessa idéer i sin tur formar både samhället och den personliga identiteten. Med hjälp av kulturhistoriskt material analyseras vad dessa företeelser har för betydelse för familj, arbetsdelning, reproduktion, identitet och modernitet. Kursen behandlar också de institutioner som övervakar och reglerar sexualiteten.

  Delkurs 4: Kulturanalys och samtidsperspektiv 7,5 hp

  Kursen handlar om senare tids sociala och kulturella processer och relaterar det etnologiska perspektivet till bredare kulturforskning.

  Undervisning

  Undervisningen för delkurserna Perspektiv på människa, kultur och samhälle och Kulturanalys och samtidsperspektiv består av föreläsningar och seminarier.

  Undervisningen för delkurs Perspektiv på vardagsliv och social organisation och valbar delkurs Kulturhistoria består av föreläsningar, seminarier, studiebesök och övningar.

  Undervisningen för valbar delkurs Kulturarvsanalys och valbar delkurs Sexualitetens kulturhistoria består av föreläsningar, seminarier och studiebesök.

  Undervisningen för valbar delkurs Mångfald och globalisering består av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Undervisningen för valbar delkurs Folklore: Ritual, berättelse och tradition består av föreläsningar, seminarier och fältövning med insamlingsuppgift.

  Kurskrav

  Seminarier och studiebesök är obligatoriska på delkursen Sexualitetens kulturhistoria. Fältövning är ett obligatoriskt inslag i delkursen Folklore: Ritual, berättelse och tradition.

  Examination

  Kursen examineras på följande vis: Insamlingsuppgift och hemtentamen på delkursen Folklore: Ritual, berättelse och tradition. Hemtentamen på respektive delkurs: Perspektiv på människa, kultur och samhälle; Perspektiv på vardagsliv och social organisation; Kulturanalys och samtidsperspektiv; Kulturarvsanalys; Kulturhistoria; Mångfald och globalisering; Sexualitetens kulturhistoria.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Observera att våra scheman är under konstruktion fram till en månad före kursstart och att mindre ändringar kan göras även efter det.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Se filmen Vad är etnologi?

  Vad handlar ämnet etnologi om? Vad sysslar etnologer med? Och vad kan man egentligen använda sina etnologikunskaper till? Se filmen där doktoranden Kalle Ström försöker reda ut begreppen.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt