Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Etnologi II

Kursen handlar om etnologins teoretiska ramverk och praktiska forskningsprocess. Kursen alternerar studier av teoretiska perspektiv och etisk diskussion med praktiskt etnologiskt fältarbete och etnografisk dokumentation.

Kursen ger en övning i att utifrån en mindre egen undersökning tillämpa teoretiska begrepp i en vetenskaplig presentation av densamma, både i skrift och muntligt vid seminarium. Kursen handlar också om etnologins roll i samhällsdebatt och vetenskaplig diskussion.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Etnologiska problemområden 7,5 hp

  Kursen behandlar några för etnologin viktiga teoretiska inspirationskällor och centrala begrepp, samt hur de tillämpas i etnologiska studier.

  Delkurs 2: Metod 7,5 hp

  Kursen handlar om det etnologiska hantverket och ger en presentation och praktisk övning i metoder som intervju, observation, arkiv- och internetstudier. Kursen initierar en diskussion om forskningsetiska överväganden.

  Delkurs 3: Valbar kurs

  Delkursvalet anordnas under kursens gång och i samband med det meddelas vilka av nedanstående kurser som är tillgängliga för den aktuella terminen.

  Kulturarvsanalys 7,5 hp
  Kursen handlar om kulturarvstankens framväxt, etablering och nutida inflytande och om de sammansatta processer som skapar och vidmakthåller detta arv. Under kursen diskuteras hur olika bevarandestrategier och kulturarvsformer förhåller sig till individuellt och kollektivt identitetsskapande, liksom till företeelser som globalisering, upplevelseindustri och stadsbyggnad.

  Kulturhistoria 7,5 hp
  Kursen handlar om svensk kulturhistoria från slutet av 1700-talet till mitten av 1900-talet, både som historisk realitet och hur begreppet "kulturhistoria" använts och definierats. Kursen behandlar både den kulturhistoria vilken är intimt förknippad med etnologis framväxt och "den nya kulturhistorien" som mer uppmärksammar frågor om makt, kön och materialitet.

  Mångfald och globalisering 7,5 hp
  Kursen behandlar framväxten av det nutida svenska samhället som präglas av etnisk och religiös mångfald, och hur det ter sig idag. Vad betyder det idag att vara svensk? I kursen diskuteras vilka faktorer som bidrar till att etniska och nationella kategoriseringar framstår som viktiga och relevanta. Kursen behandlar också situationer och förhållanden där etniska och nationella kategoriseringar samspelar med till exempel kön, klass och religion.

  Sexualitetens kulturhistoria 7,5 hp
  Kursen handlar om hur det svenska samhället över tid har organiserat idéer om sexualitet och kön, och om hur dessa idéer i sin tur formar både samhället och den personliga identiteten. Med hjälp av kulturhistoriskt material analyseras vad dessa företeelser har för betydelse för familj, arbetsdelning, reproduktion, identitet och modernitet. Kursen behandlar också de institutioner som övervakar och reglerar sexualiteten.

  Folklore: Ritual, berättelse och tradition 7,5 hp
  Kursen handlar om folkliga föreställningar, berättelser och uttryck; övernaturliga väsen, sagor, sägner, traditioner och högtider. Kursen presenterar folkloristiska genrer och expressiva former, i samtiden såväl som i det förflutna. Studenterna får själva pröva på att dokumentera och analysera expressivt gestaltande.

  Delkurs 4: Skriftlig uppgift 7,5 hp

  Kursen omfattar ett självständigt arbete som handlar om att samla in, bearbeta och presentera ett eget material i en etiskt och vetenskapligt försvarbar form. Kursen är också en övning i att tillämpa teoretiska perspektiv och begrepp i analysen av sitt insamlade material.

  Undervisning

  Undervisningen för delkurs Etnologiska problemområden består av föreläsningar och seminarier.

  Undervisningen för delkurs Metod och valbar delkurs Kulturhistoria består av föreläsningar, seminarier, studiebesök och övningar.

  Undervisningen för delkurs Skriftlig uppgift består av föreläsningar, studiebesök och handledningsseminarier.

  Undervisningen för valbar delkurs Kulturarvsanalys och valbar delkurs Sexualitetens kulturhistoria består av föreläsningar, seminarier och studiebesök.

  Undervisningen för valbar delkurs Mångfald och globalisering består av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Undervisningen för valbar delkurs Folklore: Ritual, berättelse och tradition består av föreläsningar, seminarier och fältövning med insamlingsuppgift.

  Kurskrav

  Seminarier är obligatoriska på delkurs Etnologiska problemområden. Seminarier och studiebesök är obligatoriska på delkurserna Metod och Sexualitetens kulturhistoria. Fältövning är ett obligatoriskt inslag i delkursen Folklore: Ritual, berättelse och tradition.

  Examination

  Kursen examineras på följande vis: Hemtentamen och inlämningsuppgifter på delkursen Etnologiska problemområden. Insamlingsuppgift och hemtentamen på delkursen Folklore: Ritual, berättelse och tradition. Hemtentamen på respektive delkurs: Kulturarvsanalys; Kulturhistoria; Mångfald och globalisering; Sexualitetens kulturhistoria. Löpande examination genom inlämningsuppgifter på delkursen Metod. Delkursen Skriftlig uppgift examineras genom en skriftlig uppgift, ventilering av den skriftliga uppgiften samt opposition på annan students skriftliga uppgift.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Observera att våra scheman är under konstruktion fram till en månad före kursstart och att mindre ändringar kan göras även efter det.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt