Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Mångfaldsstudier I

"Mångfaldsstudier I" är den inledande kursen på Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier.

Kursen ger grundläggande kunskaper om social och kulturell mångfald historiskt och i samtiden.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 hp.

  Delkurser

  Delkurs 1: Introduktion i mångfaldsstudier, 7,5 hp

  Vad är mångfald? Under denna delkurs presenteras begreppet och fenomenet mångfald ur olika ämnens perspektiv. Inblickar ges i pågående forskning liksom olika teoretiska ansatser. I seminariets form tillämpas synsätt och kunskaper i analyser av film, aktuella debatter, skönlitteratur, mångfaldsplaner och liknande. Under delkursens inledningsskede hänvisas också studenterna till undervisning om att studera vid universitet.

  Delkurs 2: Särbehandling, tolerans, makt och historisk förändring, 7,5 hp

  Delkursen introducerar ett historiskt perspektiv på frågor om tolerans och särbehandling, och behandlar därmed den historiska kontext inom vilken man ska förstå dagens idéer om mångfald och mångfaldspolitik. Kursen ger redskap för att förstå förändringsprocesser - hur människosyn, tolerans och särbehandling, är historiskt föränderliga - och att det förflutna därmed påverkar nuet. Vidare uppmärksammas den kontextuella dimensionen. Genom att ställa frågor om makt, etnicitet, genus och andra sociala relationer belyses hur mänskliga relationer har tett sig över tid på individuell och strukturell nivå, lokalt, nationellt och globalt.

  Delkurs 3: Villkorad närvaro i policy och praktik 7,5 hp

  Tonvikten i kursen läggs på hur mångfald konstrueras, representeras, levs och förhandlas. Dessa processer undersöks i ett kritiskt pedagogiskt perspektiv och i intersektionen av strukturella villkor, relationella och individuella praktiker. På delkursen presenteras teorier och empirisk forskning som handlar om hur mångfald representeras i policy så väl som i vardagliga situationer på arbetsplatser, inom myndigheter och i utbildningssammanhang. Forskning som belyser en svensk kontext kommer att varvas med internationella perspektiv och exempel.

  Delkurs 4: Mångfaldens representationer (7,5 hp)

  Delkursen problematiserar begreppet representation i kulturell och politisk bemärkelse. Det innebär att studenterna får inblick i hur det skapas mening kring mångfald både som ideologi, metod och levd verklighet. Analyser görs av mångfaldsplaner och policydokument, men också av museiutställningar, mediereportage och reklaminslag där skillnad produceras och gestaltas. Kursen behandlar också den dimension av representation som gäller identifikation och låter studenterna undersöka vad identitetspolitik är och hur den görs.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda seminarier, gruppövningar och studiebesök.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter i form av hemskrivningar.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt