Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska II

Kursen ger fördjupade teoretiska kunskaper om finska språket. Du får träning i muntlig och skriftlig språkfärdighet och en fördjupad textförståelse. Du lär dig även om samtida kulturella företeelser i Finland och i Sverige. Kursen ger även en introduktion i finsk litteraturhistoria och finsk skönlitteratur.

Om du vill läsa kursen som deltidsstudier kan du välja Finska II A, 15 hp och Finska II B, 15 hp.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fem delkurser.

  Delkurser

  Språkkunskap 2, 7,5 hp

  På delkursen studeras mer komplexa strukturer i finska med hjälp av språkvetenskapliga termer och begrepp. Delkursen tar upp satslära och morfologi, finskans satstyper och satsdelar från ett syntaktiskt men också semantiskt perspektiv. Dessutom syftar kursen till att utöka kunskaper om verb- och nomenböjning och behandla grunder i finsk ordbildning. Dessa fenomen kommer att belysas med hjälp av moderna språkvetenskapliga termer och koncept, men också från ett kontrastivt (svenskt-finskt) perspektiv.

  Finsk litteraturhistoria, 5 hp

  Delkursen behandlar finsk litteraturhistoria från medeltiden till idag från ett kulturhistoriskt perspektiv. Både viktiga litteraturhistoriska epoker som 1800-tals realism och 1960-tals radikalism och olika genrer som ungdoms- och barnlitteratur diskuteras. Dessa fenomen kommer att belysas med hjälp av centrala litteraturvetenskapliga termer och begrepp, samt koncept och verktyg från textanalys. Finlands litteraturhistoria kommer att behandlas mot bakgrunden av Finlands kulturella och politiska historia.

  Finsk skönlitteratur, 2,5 hp

  Delkursen behandlar finsk skönlitteratur från 1850 till idag. Du kommer att bekanta dig med utvalda verk från Finlands litteraturhistoria som representerar olika litterära genrer och epoker.

  Textforskning med kulturorientering, 7,5 hp

  Delkursen behandlar olika texter ur lingvistisk och genreteoretisk synvinkel. I delkursen övas såväl muntlig som skriftlig språkfärdighet samtidigt som samtida kulturella företeelser i sverigefinsk och finsk kontext behandlas. Olika typer av texter på finska läses och produceras. Texterna analyseras med avseende på
  språkliga och kulturella drag som är utmärkande för texttyperna och textgenrerna ifråga. Textforskningens vanligaste termer och begrepp övas med hjälp av olika exempel.

  Variation i finskan, 7,5 hp

  Delkursen belyser hur användningen av finska språket varierar i sverigefinsk och finsk kontext. Delkursen behandlar finska språkets utveckling och varieteter i och utanför Finland med tonvikt på aktuell forskning om sverigefinskan som språkform, men även den aktuella språkdebatten och frågor som gäller finskans ställning i det svenska samhället ur historisk och samtida synvinkel. Begrepp som modersmål, andraspråk och arvspråk diskuteras samt sociolingvistiska metoder gås igenom. Språklig variation i finskan i sverigefinsk och finsk kontext granskas med avseende på olika sociolingvistiska faktorer (till exempel ålder, kön, klass, etnicitet). Vidare belyses flerspråkighet och språkets betydelse för identiteten.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och (grupp)övningar. Undervisningen sker på finska.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska II (269 Kb)

  Examination

  Examination sker på finska.

  Språkkunskap 2, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen.

  Finsk litteraturhistoria, 5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen.

  Finsk skönlitteratur, 2,5 hp

  Delkursen examineras genom en muntlig tentamen.

  Textforskning med kulturorientering, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom tre skriftliga inlämningsuppgifter samt en muntlig redovisning.

  Variation i finska, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska (94 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Efter kursen

  Nästa kurs i progression är Finska, kandidatkurs, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra forskare och forskningsämnen

 • Kontakt

  Studievägledare, finska