Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska för modersmålslärare I

Vill du bli lärare i finska? Här är kursen för dig! På kursen läser man texter i olika genrer, utökar sitt ordförråd och tränar såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Även finskans struktur behandlas. Alla kursens delar innehåller kontrastiva och didaktiska inslag.

Studenter med lärare. Foto: Nikas Björling/Stockholms universitet.
Foto: Nikas Björling/Stockholms universitet.

Kursen behandlar de grundläggande teoretiska och praktiska ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen som modersmålslärare. Studenterna förväntas ha förkunskaper i finska eftersom undervisnings- och examinationsspråket är finska.

De grundläggande strukturerna i såväl finsk grammatik som fonetik behandlas och de teoretiska kunskaperna tillämpas i praktiken genom grundläggande språkliga analyser. Alla kursdelar innehåller även kontrastiva och didaktiska inslag. På kursen tränas och utvecklas såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Den skriftliga färdigheten tränas och utvecklas både genom skrivövningar inom olika genrer och genom övningar i finsk och sverigefinsk text- och språkvård. Vidare studeras och diskuteras olika språkdidaktiska aspekter i ett flerspråkighetsperspektiv. Kursens innehåll relateras till finskans utveckling och användning i den sverigefinska miljön. Kursen anknyter kontinuerligt till aktuell forskning.

Undervisningen sker på finska. Om du är tveksam beträffande din språkfärdighet kan du rådgöra med studierektorn eller studievägledaren på avdelningen för finska.

Du som vill läsa kursen som deltidsstudier kan välja Finska för modersmålslärare I A, 15 hp på höstterminen och fortsätta med Finska för modersmålslärare I B, 15 hp på vårterminen.

Löydät tietoa kurssista suomeksi kohdassa "Mer information".

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  På delkursen studeras de grundläggande strukturerna i finska med hjälp av språkvetenskapliga termer och begrepp. Delkursen tar upp finskans ljudsystem, viktiga ljudförändringar samt böjning av nomen och verb, men också satsbyggnadens grunder. Delkursen syftar att förmedla kännedom om grundläggande språkvetenskaplig koncept och terminologi som tillämpas i analys av finskans språkdrag i språkligt material. Språkdragen belyses även från ett kontrastivt (svenskt-finskt) perspektiv.

  Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp

  Delkursen behandlar frågor kring muntlig kommunikation från olika perspektiv. Genom teoretisk kunskap och praktisk övning belyses muntlig kommunikation på finska i några grundläggande muntliga genrer inom offentligt och privat språkbruk. Du får även en ökad språkiglig säkerhet. Fokus ligger på hur man planerar, strukturerar och genomför muntliga presentationer av varierande slag och kan t.ex. hantera stressymptom. Centralt är också kunskapen om hur feedback formas och används i utvecklandet av muntliga färdigheter. Delkursen tar även upp finska talspråkets särdrag och kulturella aspekter gällande kommunikation och muntlig framställning. Innehållet anknyts till sverigefinsk och finsk kontext.

  Textgenrer och skriftlig kommunikation, 7,5 hp

  På delkursen studeras olika grundläggande textgenrer och deras utmärkande drag. De teoretiska kunskaperna tillämpas i praktiken genom analys och framställning av genretypiska texter. Textgenrerna diskuteras även ur ett didaktiskt perspektiv med särskilt fokus på den sverigefinska kontexten. Syftet med kursen är att utveckla den skriftliga färdigheten i finska både genom övningar i textvård och genom framställning av egna texter. Under delkursen diskuteras vidare aspekter i språkvården utifrån en sverigefinsk kontext. 

  Språkdidaktik i ett flerspråkighetsperspektiv, 7,5 hp

  Under kursdelen utvecklas studenternas medvetenhet om rollen som modersmålslärare i ett nationellt minoritetsspråk och den roll kön/genus, socialgrupp/klass och etnicitet spelar för en persons identiteter. I kursen ingår också en orientering om hur flerspråkiga elever lär sig. Grundläggande funktioner för språk, språklig variation och normer för språkanvändning i olika sociala sammanhang diskuteras ur ett språkdidaktiskt perspektiv. Till det språkdidaktiska perspektivet hör också en orientering om och en kritisk diskussion av flerspråkighet och utbildning. Möjliga organisations- och utbildningsformer diskuteras i förhållande till gällande styrdokument.

  Undervisning

  Undervisningen sker på finska.

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt olika övningar både självständigt och i grupp.

  Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp

  Undervisningen består av föreläsningar och (grupp)övningar. Närvaro på Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp är obligatorisk.

  Textgenrer och skriftlig kommunikation, 7,5 hp

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt olika övningar både självständigt och i grupp.

  Språkdidaktik i ett flerspråkighetsperspektiv, 7,5 hp

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt olika övningar både självständigt och i grupp.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska för modersmålslärare I (389 Kb)

  Examination

  Examinationen sker på finska.

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen samt en salstentamen. Inga hjälpmedel är tillåtna i salstentan.

  Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom tre individuella muntliga redovisningar samt tre gruppövningar inom undervisningen.

  Textgenrer och skriftlig kommunikation, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom fyra skriftliga inlämningsuppgifter i utvalda textgenrer samt en salstentamen. Tidsgräns för inlämning av skriftliga uppgifter är obligatoriskt inslag i kursen. Inga hjälpmedel är tillåtna i salstentan.

  Språkdidaktik i ett flerspråkighetsperspektiv, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom muntlig redovisning inom seminarierna samt en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen. 

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska (94 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

  Många läser finska på universitetet för att bli lärare, översättare eller tolkar. Andra väljer språket som ett komplement till en utbildning i ett annat ämne såsom journalistik, statsvetenskap eller ekonomi.

  Kunskaper i finska är viktiga både för en nationell och en internationell karriär – att komplettera med finska ger dig ett försprång vad du än arbetar med.

  Våra kurser i finska lämpar sig väl även för vidareutbildning.

  Tietoa kurssista suomeksi

  Kurssi sinulle, joka haluat suomen kielen opettajaksi! Kurssilla luetaan esimerkkejä eri tyylilajeista, kartutetaan sanavarastoa ja harjoitellaan sekä suullista että kirjallista viestintää. Myös suomen kielen rakennetta käsitellään. Kurssilla saat perustavanlaatuista teoreettista tietoa suomen kielestä samalla kun kielitaitosi kehittyy. Kurssin sisältö suhteutetaan suomen kielen kehitykseen ja käyttöön ruotsinsuomalaisessa kontekstissa. Didaktiikka kulkee punaisena lankana kaikilla kurssin osilla. Myös ruotsin kielen ja suomen kielen välisiä eroja ja yhteneväisyyksiä käsitellään.

  Kurssi on suunnattu sellaisille opiskelijoille, jotka osaavat jo suomea. Opetus ja tentit ovat suomeksi. Voit ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan, jos olet epävarma kielitaidostasi.

  Jos haluat käydä kurssin puolivauhtisena, voit valita kurssin Finska för modersmålslärare I A, 15 hp syyslukukautena ja kurssin Finska för modersmålslärare I B, 15 hp kevätlukukautena.

  Efter kursen

  Nästa kurs i progression är Finska för modersmålslärare II, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra forskare och forskningsämnen

 • Kontakt

  Studievägledare, finska