Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska för modersmålslärare II

Kursen ger fördjupade teoretiska kunskaper om finska språket. Du får träning i muntlig och skriftlig språkfärdighet och en fördjupad textförståelse. Du lär dig även om samtida kulturella företeelser i Finland och i Sverige. Kursen ger även en introduktion i finsk litteraturhistoria och finsk skönlitteratur.

På kursen fördjupar du dina kunskaper i grammatiska strukturer i finskan. Särskild tonvikt läggs på syntax och morfologi. Du läser finsk litteraturhistoria och finsk skönlitteratur inklusive barn- och ungdomslitteratur mot kulturhistorisk bakgrund. Under kursen behandlas även olika textgenrer både teoretiskt och praktiskt. Textgenrer diskuteras också ur ett didaktiskt perspektiv. Du lär dig om samtida kulturella företeelser i sverigefinsk och finsk kontext. Finska språkets utveckling och varieteter i och utanför Finland behandlas med tonvikt på finskans utveckling och varieteter i Sverige. Dessa frågor relateras till språk- och kunskapsutveckling inom ämnet finska och finsk litteratur och till det faktum att denna sker i en flerspråkig minoritetsmiljö.

Kursen behandlar de teoretiska och praktiska ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen som modersmålslärare i finska.

Om du vill läsa kursen på halvfart kan du välja kursen Finska för modersmålslärare II A, 15 hp och fortsätta med kursen Finska för modersmålslärare II B, 15 hp.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fem delkurser.

  Delkurser

  Språkkunskap 2, 7,5 hp

  På delkursen studeras mer komplexa grammatiska strukturer i finska med särskild tonvikt på syntax och morfologi. De teoretiska begreppen tillämpas genom språkliga analyser. Den flerspråkiga omgivningens påverkan på språkliga strukturer uppmärksammas särskilt. I kursdelen fördjupas kunskaperna om de
  grundläggande språkliga strukturerna i finskan såsom nomen- och verbböjning, olika fraser, syntaktiska funktioner och satstyper. Vidare behandlas de grundläggande särdragen i finska som andraspråk.

  Finsk litteraturhistoria, 5 hp

  Delkursen behandlar finsk litteraturhistoria från medeltiden till idag från ett kulturhistoriskt perspektiv. Både viktiga litteraturhistoriska epoker som 1800-tals realism och 1960-tals radikalism och olika genrer som ungdoms- och barnlitteratur diskuteras. Dessa fenomen kommer att belysas med hjälp av centrala litteraturvetenskapliga termer och begrepp, samt koncept och verktyg från textanalys. Finlands litteraturhistoria kommer att behandlas mot bakgrunden av Finlands kulturella och politiska historia.

  Finsk skönlitteratur, 2,5 hp

  Delkursen behandlar finsk skönlitteratur från 1850 till idag. Du kommer att bekanta dig med utvalda verk från Finlands litteraturhistoria som representerar olika litterära genrer och epoker. Särskild vikt läggs på barn- och ungdomslitteratur.

  Textforskning med kulturorientering, 7,5 hp

  Delkursen behandlar olika texter ur lingvistisk och genreteoretisk synvinkel. I delkursen övas såväl muntlig som skriftlig språkfärdighet samtidigt som samtida kulturella företeelser i sverigefinsk och finsk kontext behandlas. Olika typer av texter på finska läses och produceras. Texterna analyseras med avseende på språkliga och kulturella drag som är utmärkande för texttyperna och textgenrerna ifråga. Textforskningens vanligaste termer och begrepp övas med hjälp av olika exempel. Textgenrerna belyses även ur ett didaktiskt perspektiv och kontrasteras mot utvecklingen av finskan i Sverige. 

  Variation i finskan, 7,5 hp

  Delkursen belyser hur användningen av finska språket varierar i sverigefinsk och finsk kontext. Delkursen behandlar finska språkets utveckling och varieteter i och utanför Finland med tonvikt på aktuell forskning om sverigefinskan som språkform, men även den aktuella språkdebatten och frågor som gäller finskans ställning i det svenska samhället ur historisk och samtida synvinkel. Begrepp som modersmål, andraspråk och arvspråk diskuteras samt sociolingvistiska metoder gås igenom. Språklig variation i finskan i sverigefinsk och finsk kontext granskas med avseende på olika sociolingvistiska faktorer (till exempel ålder, kön, klass, etnicitet). Vidare belyses flerspråkighet och språkets betydelse för identiteten.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och (grupp)övningar. Undervisningen sker på finska.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska för modersmålslärare II (279 Kb)

  Examination

  Examination sker på finska.

  Språkkunskap 2, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen.

  Finsk litteraturhistoria, 5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen.

  Finsk skönlitteratur, 2,5 hp

  Delkursen examineras genom en muntlig tentamen.

  Textforskning med kulturorientering, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom tre skriftliga inlämningsuppgifter samt en muntlig redovisning inom området kulturorientering.

  Variation i finska, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska (94 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Efter kursen

  Nästa kurs i progression är Finska för modersmålslärare - kandidatkurs, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra forskare och forskningsämnen

 • Kontakt

  Studievägledare, finska