Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska för modersmålslärare II

Kursen ger fördjupade teoretiska kunskaper om finska språket. Du får träning i muntlig och skriftlig språkfärdighet och en fördjupad textförståelse. Du lär dig även om samtida kulturella företeelser i Finland och i Sverige. Kursen ger även en introduktion i finsk litteraturhistoria och finsk skönlitteratur.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Webbaserad undervisning under våren

Med anledning av Covid-19 kommer undervisningen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska mestadels att vara webbaserad under vårterminen 2021. Information för respektive kurs kommer att finnas på kurssidorna i utbildningskatalogen eller på våra webbsidor.

Välkomstbrev

Alla antagna studenter får mer detaljerad information om studiestart, registrering och upprop i välkomstbrevet som går ut efter andra antagningsbeskedet.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

På kursen fördjupar du dina kunskaper i grammatiska strukturer i finskan. Särskild tonvikt läggs på syntax och morfologi. Du läser finsk litteraturhistoria och finsk skönlitteratur inklusive barn- och ungdomslitteratur mot kulturhistorisk bakgrund. Under kursen behandlas även olika textgenrer både teoretiskt och praktiskt. Textgenrer diskuteras också ur ett didaktiskt perspektiv. Du lär dig om samtida kulturella företeelser i sverigefinsk och finsk kontext. Finska språkets utveckling och varieteter i och utanför Finland behandlas med tonvikt på finskans utveckling och varieteter i Sverige. Dessa frågor relateras till språk- och kunskapsutveckling inom ämnet finska och finsk litteratur och till det faktum att denna sker i en flerspråkig minoritetsmiljö.

Kursen behandlar de teoretiska och praktiska ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen som modersmålslärare i finska.

Om du vill läsa kursen på halvfart kan du välja kursen Finska för modersmålslärare II A, 15 hp på höstterminen och fortsätta med kursen Finska för modersmålslärare II B, 15 hp på vårterminen.

OBS. Webbaserad undervisning under vårterminen 2021 med anledning av covid-19

Avdelningen för finska har lagt all utbildning digitalt under vårterminen 2021. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och mikrofon. Även tentorna ordnas digitalt under vårterminen. Kontakta gärna studievägledaren i finska (studievagledare@finska.su.se) om du har några frågor.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fem delkurser.

  Delkurser

  Språkkunskap 2, 7,5 hp

  På delkursen studeras mer komplexa grammatiska strukturer i finska med särskild tonvikt på syntax och morfologi. De teoretiska begreppen tillämpas genom språkliga analyser. Den flerspråkiga omgivningens påverkan på språkliga strukturer uppmärksammas särskilt. I kursdelen fördjupas kunskaperna om de
  grundläggande språkliga strukturerna i finskan såsom nomen- och verbböjning, olika fraser, syntaktiska funktioner och satstyper. Vidare behandlas de grundläggande särdragen i finska som andraspråk.

  Finsk litteraturhistoria, 5 hp

  Delkursen behandlar finsk litteraturhistoria från medeltiden till idag från ett kulturhistoriskt perspektiv. Både viktiga litteraturhistoriska epoker som 1800-tals realism och 1960-tals radikalism och olika genrer som ungdoms- och barnlitteratur diskuteras. Dessa fenomen kommer att belysas med hjälp av centrala litteraturvetenskapliga termer och begrepp, samt koncept och verktyg från textanalys. Finlands litteraturhistoria kommer att behandlas mot bakgrunden av Finlands kulturella och politiska historia.

  Finsk skönlitteratur, 2,5 hp

  Delkursen behandlar finsk skönlitteratur från 1850 till idag. Du kommer att bekanta dig med utvalda verk från Finlands litteraturhistoria som representerar olika litterära genrer och epoker. Särskild vikt läggs på barn- och ungdomslitteratur.

  Textforskning med kulturorientering, 7,5 hp

  Delkursen behandlar olika texter ur lingvistisk och genreteoretisk synvinkel. I delkursen övas såväl muntlig som skriftlig språkfärdighet samtidigt som samtida kulturella företeelser i sverigefinsk och finsk kontext behandlas. Olika typer av texter på finska läses och produceras. Texterna analyseras med avseende på
  språkliga och kulturella drag som är utmärkande för texttyperna och textgenrerna ifråga. Textforskningens vanligaste termer och begrepp övas med hjälp av olika exempel. Textgenrerna belyses även ur ett didaktiskt perspektiv och kontrasteras mot utvecklingen av finskan i Sverige. 

  Variation i finskan, 7,5 hp

  Delkursen belyser hur användningen av finska språket varierar i sverigefinsk och finsk kontext. Delkursen behandlar finska språkets utveckling och varieteter i och utanför Finland med tonvikt på aktuell forskning om sverigefinskan som språkform, men även den aktuella språkdebatten och frågor som gäller finskans ställning i det svenska samhället ur historisk och samtida synvinkel. Begrepp som modersmål, andraspråk och arvspråk diskuteras samt sociolingvistiska metoder gås igenom. Språklig variation i finskan i sverigefinsk och finsk kontext granskas med avseende på olika sociolingvistiska faktorer (till exempel ålder, kön, klass, etnicitet). Vidare belyses flerspråkighet och språkets betydelse för identiteten.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och (grupp)övningar. Undervisningen sker på finska.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska för modersmålslärare II (594 Kb)

  Examination

  Examination sker på finska.

  Språkkunskap 2, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom salstentamen.

  Finsk litteraturhistoria, 5 hp

  Delkursen examineras genom salstentamen.

  Finsk skönlitteratur, 2,5 hp

  Delkursen examineras genom individuellt muntligt prov med examinator.

  Textforskning med kulturorientering, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom tre skriftliga inlämningsuppgifter i utvalda textgenrer samt muntlig redovisning inom området kulturorientering.

  Variation i finska, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom hemtentamen.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Efter kursen

  Nästa kurs i progression är Finska för modersmålslärare - kandidatkurs, 30 hp.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@finska.su.se.