Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Organisation II

Organisation II syftar till att fördjupa de kunskaper studenterna fått genom kursen Organisation I, att ge studenterna en specifik förståelse för organisationen som socialt system samt till att ge studenterna grundläggande färdigheter i att använda teori för att analysera empiriskt material.

Kursen ger en introduktion till hur organisationen formas av sin omgivning genom normer och regler, och hur medarbetare förstår sin situation och sin relation till arbetsgivaren. Med hjälp av dessa perspektiv ger kursen en inblick i förutsättningarna för styrning och förändring av företag och andra typer av organisationer.
Kursen syftar också till att visa hur organisationsteori kan användas som grund för analyser av företag och andra organisationer, med hänsyn tagen till etik och människors lika värde. Genom projektarbeten, där kursens teorier och begrepp tillämpas på verkliga organisationer, ger kursen således en konkret förankring av
organisationsteori i praktiken.

Kursens övergripande syfte är att fördjupa den studerandes kunskaper om organisationer som sociala system.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är svenska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell skriftlig tentamen.
  2. Gruppuppgifter och anslutande seminarier.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   

   

   

   

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Lovisa Näslund