Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Det globala konsumtionssamhället

Kursens övergripande syfte är att introducera studenterna för ett teoretiskt ramverk för att kunna analysera konsumtionskulturer ur ett globalt perspektiv.

Den här kursen syftar till att introducera studenterna till de intrikata vis på vilka diverse marknadsaktörer influerar konsumenters dagliga liv runt om i världen.
Den övergripande målsättningen med kursen är att ge studenterna nödvändiga teoretiska verktyg för att kunna dechiffrera konsumtionskulturer i olika empiriska kontexter. Konsumtionskultur ska i det här sammanhanget ses som det sociala arrangemang i vilket relationerna mellan meningsfulla sätt att leva sitt liv och de
symboliska och materiella resurser som krävs för detta, är medierade genom marknader.

Kursen består av en serie föreläsningar där ett brett spektrum av olika teoretiska ingångar till konsumtionskultur diskuteras. Detta teoretiska material kommer sedermera att användas under ett antal seminarier där studenterna ombeds reflektera över diverse empiriska material, hämtade från bl.a. reklam och
populärkultur, såväl som över sina egna erfarenheter som konsumenter.

 

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier,
  inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell slutessä.
  2. Grupparbete.
  3. Aktivt seminariedeltagande.
  4. Individuella seminarieuppgifter.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Course coordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Head of course: Jacob Östberg