Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Global affärsetik

Företagsetik handlar i grunden om vad som kan sägas vara moraliskt rätt eller fel i hur företag utför sina kommersiella aktiviteter. Kursens övergripande syfte är att sammanfatta och kritiskt diskutera företagsetikens roll i dagens samhälle.

I den här kursen introduceras studenterna till centrala idéer och debatter relaterade till företagsetik. Syftet med den här kursen är att främja studenters förmåga att tänka etiskt.

Detta inbegriper fyra delar:

1. Att förstå etikbegreppets filosofiska grund med hjälp av exempel och filosofiska tankeexperiment.

2. Att utforska företags relation till etiska och moraliska frågor,

3. Att undersöka konsekvenserna av individuellt och kollektivt handlande, och

4. Att reflektera över de problem som världen står inför och hur dessa kan lösas genom alternativa framtider för ekonomi och företagande.
 

 

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell skriftlig dugga (korta frågor och svar).
  2. Formativ individuell granskande essä.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Michael Marinetto