Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fronter i managementforskning

Kursen syftar till att ge studenten förståelse om management av organisationer som verkar i olika samhällssektorer (näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället), men också om management i olika organisationsformer (företag, offentlig organisation, förening och hybridorganisation).

Kursen vidareutvecklar kunskap från tidigare kurser om organisation och management, men tar avstamp i att organisationer kan ha etablerats för olika syften och att olika organisationsformer kan ha olika kapacitet att uppfylla olika mål.

Ett centralt tema i kursen är att organisationer inte bara passivt anpassar sig till omvärldens krav, utan att de också aktivt är med och påverkar såväl vilka krav som ställs på dem från omvärldens som samhällets utveckling i stort. I och med att management ses som försök att skapa ordning i olika sociala sammanhang
uppmuntrar kursen studenten att utmana sina ackumulerade kunskaper om organisation och management genom att sätta fokus på att organisationer kan ha olika syften och drivas i olika organisationsformer samt att
management är beroende av det sociala sammanhang där det utförs.

Det övergripande målet för kursen är studenterna ska lära sig att det är viktigt att management är relaterad till
den organisationsform en verksamhet drivs i, samt att olika organisationer kan ha olika mål med sin
verksamhet.

 • Kursupplägg

  Kurses arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

  Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Tentamen.
  2. Seminariedeltagande, gruppinlämningar och gruppresentationer.
  3. Individual learning paper.

  För att få godkänt betyg på kursen ska studenten examineras på varje lärandemål och behöver därmed delta i alla examinationsmoment.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

  Se kursplanen för litteraturlista
  Se kursplanen för litteraturlista
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: John Murray