Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Empirisk finansiell ekonomi

Kursens övergripande syfte är att göra studenterna förtrogna med grundläggande forskningsmetoder som kan användas vid empirisk analys av finansiell data samt med tillämpning av dessa i deras kandidatuppsatsarbeten.

Kursen inleds med en kortfattad diskussion om kriterier som måste vara uppfyllda i en akademisk rapport och följs av en genomgång av skattningsmetoderna OLS och Maximum Likelihood och modeller för tidsserieanalyser och tidsvolatilitet i finansiell data. Därefter ges en presentation av de viktigaste teoretiska modellerna inom finansiering samt vilka tillgängliga metoder som kan användas för att testa teoretiska hypoteser.
Kursens fokus ligger på följande moment: OLS-regression, Maximum Likelihood, Tidsserieanalyser, test av stationära finansiella tidsserier, tester av CAPM modellen samt modeller för tidsvolatilitet (GARCH).
 

 

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, datorövningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell skriftlig tentamen.
  2. Individuell quiz.
  3. Deltagande vid datorlaborationer.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

  Se kursplanen för litteraturlista
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Caihong Xu