Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningsmetoder i företagsekonomi och redovisning

Det övergripande syftet med kursen är att ge grundläggande insikter i företagsekonomisk forskning, dess metodologier och metoder, samt i tillämpningen av dess teorier och begrepp; och därigenom skapa en vetenskaplig grund för skrivandet av ett kandidatexamensarbete.

Kursen behandlar företagsekonomiska forskningsansatser och undersökningsmetoder, litteraturstudier, tillämpning av teorier och begrepp, samt granskning av företagsekonomisk forskning inom redovisning. Kursens läraktiviteter utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, akademiskt skrivande och enskilda studier.
Föreläsningsserien adresserar frågor om och kring teman som problematisering, litteraturstudier, vetenskapsteori och metod, och akademiskt skrivande. Seminarierna ägnas åt att skriva om, diskutera och applicera dessa teman.
 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen kombinerar föreläsningar, seminarier och grupparbeten med en betydande andel självstudier.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är svenska eller engelska. Undervisningsspråket i de enskilda seminariegrupperna avgör på vilket språk, svenska eller engelska, inlämnings- och examinationsuppgifter ska skrivas.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat (poäng) från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till ett slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande tre viktade examinationsmoment:
  1. Forskningsförslag.
  2. Artikelrecension.
  3. Seminarienärvaro och parvis författad granskningsuppgift.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Mikael Holmgren