Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen

Det övergripande syftet med ett kandidatexamensarbete är att ge studenten grundläggande träning i att tänka, arbeta och skriva vetenskapligt – att tillämpa vetenskapsteoretiska, metodologiska och teoretiska begrepp och perspektiv på en i tidigare forskning grundad företagsekonomisk problematik.

Ett examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi på kandidatnivå är ett akademiskt arbete som bygger på vetenskaplig forskning inom ett utvalt forskningsområde.

Kursen består av följande huvuddelar:

 • teoretiska och empiriska studier inom ämnet finansiering
 • metodologiska och vetenskapsteoretiska studier
 • skrivande av förberedelseuppgifter, granskningsarbeten och ett examensarbete.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av workshopar och seminarier, tre tillfällen á 30 minuter enskild handledning samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt på basis av kamratgranskningar, seminarieaktiviteter och det kursavslutande examensarbetet.
  Kursen arbetsinsats omfattar 400 timmar motsvarande 15 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).

  Undervisningsspråk är svenska och engelska.

  Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

  Examensarbetet skrivs som regel i grupp om tre studenter. Om särskilda och välgrundade skäl föreligger kan dock kursansvarig avgöra att uppsatsarbetet skrivs i grupp om tre personer. Examensarbetet ska i alla delar (problematisering, litteraturstudie, teoretiskt ramverk, analys/tolkning, diskussioner och slutsatser) vara nära kopplat till forskningsartiklar publicerade i internationella akademiska tidskrifter (scholarly peer reviewed academic journals).

  Examensarbetet får omfatta maximalt 15 000 ord (exklusive abstrakt/sammanfattning, innehållsförteckning, noter, referenser och bilagor).
  Det går inte att byta handledare under kursens gång, studenten får omregistrera sig vid nästa kurstillfälle och i mån av plats anmäla sig till en uppsatsgrupp.

   

  Examination

  Huvuddelen av examinationen fokuserar det färdiga examensarbetet, kompletterat med en mindre del som baseras på kamratgranskningar. Examinationsmomenten är viktade i relation till sin betydelse för kursens sammantagna examination. Resultaten från examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av två viktade examinationsmoment:
  1. Två individuella skriftliga granskningar och två muntliga oppositioner på kurskamrats examensarbete.
  2. Författande av ett examensarbete.
  Examineras av bedömare


  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Ingen särskild litteratur.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Sara Jonsson