Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen

Ett examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi på kandidatnivå är ett akademiskt arbete som byggerpå vetenskaplig forskning inom ett utvalt forskningsområde.

Kursen består av följande huvuddelar:
- teoretiska och empiriska studier inom ämnet redovisning
- metodologiska och vetenskapsteoretiska studier
- skrivande av förberedelseuppgifter, granskningsarbeten och ett examensarbete.

Det övergripande syftet med ett kandidatexamensarbete är att ge studenten grundläggande träning i att tänka,arbeta och skriva vetenskapligt – att tillämpa vetenskapsteoretiska, metodologiska och teoretiska begrepp ochperspektiv på en i tidigare forskning grundad företagsekonomisk problematik.

 • Kursupplägg

  Kursen består av föreläsningar och seminarier, tre tillfällen à 30 minuter enskild handledning samt enbetydande andel självstudier.

  Kursen examineras kontinuerligt på basis av kamratgranskningar, seminarieaktiviteter och det kursavslutande examensarbetet.

  Kursens upplägg avseende progression och kontinuerlig examination förutsätter att studenter tar del av de undervisningstillfällen som erbjuds.

  Undervisning

  Kursen arbetsinsats omfattar 400 timmar motsvarande 15 ECTS.

  Undervisningsspråk är svenska.

  Examination

  Huvuddelen av examinationen fokuserar det färdiga examensarbetet, kompletterat med en mindre del som baseras på kamratgranskningar.

  Examinationsmomenten är viktade i relation till sin betydelse för kursens sammantagna examination. Resultaten från examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översättstill slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av två viktade examinationsmoment:

  1. Två individuella skriftliga granskningar och två muntliga oppositioner på kurskamrats examensarbete.

  2. Författande av ett examensarbete.