Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Räntebärande tillgångar

Kursens övergripande syfte är att utrusta studenterna med de med de verktyg som krävs för att förstå hur obligationer och räntederivat är uppbyggda, hur de prissätts i marknaden och vilka risker de medför.

Den här kursen utrustar studenterna med de verktyg som krävs för att förstå hur obligationer och räntederivat är uppbyggda och hur de prissätts i effektiva marknader. Kursens mest centrala begrepp är räntor. Ränta betalas för obligationer i form av kuponger, och räntan är central i de nuvärdesberäkningar som används för prissättning, värdering och riskmätning. Finansiella institutioner utfärdar också en mängd olika derivat med räntor som underliggande tillgång. Studenter på den här kursen lär sig hur sådana derivat, såsom ränteterminer, FRAs, optioner och swappar, kan användas för riskhantering. De lär sig också hur marknadsräntorna speglar penningpolitiken. Eftersom förståelsen för räntebärande tillgångar förutsätter förståelse för ett antal kvantitativa begrepp inkluderar kursen datorlaborationer som ett komplement till föreläsningarna.

 

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete, datorlaborationer samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk och examinationsspråk är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin betydelse för kursens sammantagna examination.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuellt avslutande examinationsmoment.
  2. Quant-quiz I.
  3. Quant-quiz II.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se
  Kursansvar: Jens Josephson