Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Köpbeteende

Med fokus på den samtida utvecklingen är kursens syfte att fördjupa studentens kunskaper avseende forskning kring kunder och konsumenter.

Kursen kommer att kritiskt granska psykologiska och kulturella perspektiv på köp och konsumtion, samt definiera de olika metodologiska antaganden som berör olika delområden på detta område. Utöver de senaste teorierna kommer kursen att bidra till studentens metodologiska verktygslåda genom att utforska både konventionella och mer radikala ansatser inom kundoch konsumentforskningen. Genom att utföra ett forskningsprojekt som bygger på de teoretiska grunder och
relevanta metoder som kännetecknar de diskurser som representeras i kursen kommer studenten att få en praktisk förståelse av hur kunskap produceras, bedöms och implementeras inom kund- och konsumentforskningen.
Då kursen ges inom ramen för två masterprogram, i marknadsföring och marknadskommunikation, kommer innehållet delvis att anpassas till programmens olika profiler.

Efter genomgången kurs kommer studenten att ha kommit i kontakt med dagens teoretiska utvecklingslinjer inom kund- och konsumentforskningen. Dessutom, och i linje med dessa teoretiska utgångspunkter, kommer studenten att kunna förstå och empiriskt operationalisera och tillämpa metoder för att utveckla kunskap liksom bedöma kunskap inom de olika delfälten avseende köpbeteendeforskningen.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är engelska.
  Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell skriftlig examen.
  2. Grupparbete.
  3. Individuella mindre inlämningsuppgifter i samband med föreläsningar.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Ingen särskild litteratur.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Hanna Hjalmarson