Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad empirisk finansforskning

Kursens mål är att fördjupa studenternas förståelse för de modeller och forskningsmetoder som används inom empirisk finansforskning.

Kursen förser studenterna med modeller och forskningsmetoder som används inom empirisk finans. Kursen syftar till att förbättra studenternas förmåga att förstå och bedöma tidigare empirisk forskning inom finans genom att låta dem tillämpa de modeller och metoder de har lärt sig på nya problem och göra sin egen empiriska analys. De metoder som presenteras under kursen är bland annat paneldatamodeller, regressionsanalys med begränsade beroende variabler, multifaktormodeller för prissättning och volatilitetsoch korrelationsmodellering.

Kursen kommer att inriktas på hur man använder dessa metoder inom områden som empirisk tillgångsprissättning, företagsstandard och kreditvärdighet, hushållens finansiella beslut samt finansmarknadspolitiska effekter. Kursen består av föreläsningar och flera lärarledda datorbaserade övningar. Kursen är mycket praktiskt inriktad och förbereder studenterna för hur man skriver en masteruppsats i finans.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar och datorbaserade övningar samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell sluttentamen.
  2. Datorbaserade övningar.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

  Se kursplanen för litteraturlista
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se
  Kursansvar: Lu Liu