Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Varumärken: strategiska och kulturella perspektiv

Varumärken är ett centralt inslag i modern marknadsföring. Kursen handlar varumärkesfenomen som uppstått i affärsvärlden och migrerat till kultur och samhälle.

Företag stärker sin varumärkesimage och varumärkesstrategi i avsikt att öka varumärkeskapitalet och varumärkeslojaliteten. Varumärken är kundlöften. Men hur uppfattar kunder detta löfte? Svaret är långt ifrån så uppenbart som det kan förefalla. Med framväxten av en allt aktivare konsument står företagen inför utmaningen att lära känna sina kunder och förbättra kundkommunikationen.
På den globala marknaden förhandlar företag och konsumenter kontinuerligt om objekts, tjänsters, platsers och människors betydelse, varför studenterna introduceras till de dialektiska processer i och genom vilka sådana betydelser skapas. Kursens syftar till att utveckla analytiska, strategiska och kreativa tankeprocesser tillsammans med kompetenser vilka inte endast relaterar till kulturella aspekter av varumärkesskapande, identitet, positionering och marknadsföring, utan även till varumärken som de kulturella resurser företag använder för att utveckla och underhålla sin identitet.

Några av de ämnen som diskuteras under kursen: ledningsperspektiv på varumärken, varumärkeskapital, värde, medskapande, autenticitet.

Kursens syfte är att å ena sidan att fördjupa de studerandes kunskaper om grundläggande modeller och teorier om varumärken som kulturella resurser i den moderna konsumtionskulturen, och å den andra att introducera och kritiskt reflektera över typiska och centrala empiriska varumärkesfenomen som kulturyttringar i samhället i stort.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell skriftlig tentamen.
  2. Grupparbete.
  3. Korta individuella inlämningsuppgifter.
  4. Aktivt deltagande i seminarier.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Susanna Molander