Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerade forskningsmetoder i företagsekonomi

Kursen är ett förberedande moment inför den förestående masteruppsatsen, och hjälper den studerande att utforma och genomföra ett empiriskt forskningsprojekt.

Kursen behandlar gängse principer och procedurer inom samhällsvetenskaplig metod och demonstrerar hur dessa metoder tillämpas i empirisk forskning.

Kursen fokuserar följande teman:

 • Problemformulering, forskningsdesign och forskningsprocessen
 • Datainsamling
 • Dataanalys

Kursen diskuterar dessutom de vetenskapsteoretiska förutsättningarna för forskning. Kursen består av föreläsningar, seminarier, fältarbete, grupparbeten, skriftliga inlämningar, och kamratgranskning. Kursen tar upp både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder beroende på vilket program studenterna läser och med hänsyn tagen till uppsatstema.

Kursen syftar till att hjälpa den studerande utveckla sådan förståelse, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att metodologiskt genomföra ett empiriskt forskningsprojekt.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Med hänsyn till programmet inom vilket kursen ges erbjuds två spar inom seminarieserien, ett kvantitativt och ett kvalitativt. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska. Observera att samtliga kursaktiviteter så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och delexaminationer genomförs på engelska.

  Examination

  Examinationen sker löpande genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Pilotstudie komplett.
  2. Pilotstudie utkast.
  3. Forskningsplan.
  4. Kamratgranskning.
  5. Närvaro och aktivt deltagande.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Tommy Jensen