Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Examensarbete i marknadsföring för masterexamen

Ett examensarbete på masternivå är ett omfattande akademiskt arbete som bygger på vetenskaplig forskning inom ett utvalt forskningsområde.

Kursen består av följande huvuddelar:

 • teoretiska och empiriska studier inom ämnet företagsekonomi
 • metodologiska och vetenskapsteoretiska studier
 • skrivande av förberedelseuppgifter, granskningsarbeten och en masteruppsats.


Det övergripande syftet med detta masterexamensarbete är att studenten självständigt skall undersöka ett vetenskapligt problem inom ämnet företagsekonomi, samt försöka ge ett vetenskapligt bidrag till detta ämne byggd på relevant teori och samhällsvetenskaplig metod.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av seminarier, uppsatsvisa handledningstillfällen samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

  Kursen arbetsinsats omfattar 800 timmar motsvarande 30 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS) och fördelar sig på följande läraktiviteter:

  • Introduktionsföreläsning.
  • Introduktionsseminarium.
  • Handledning.
  • Mellanlägesseminarium med kamratgranskning.
  • Handledning.
  • Slutseminarium med kamratgranskning.
  • Handledning.

  Undervisningsspråk är engelska. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska.
  Examensarbetet skrivs som regel i grupp om två. Om skäl föreligger finns möjlighet att skriva enskilt. Dispens ges av kursansvarig lärare.

  Examination

  Huvuddelen av examinationen fokuserar det färdiga examensarbetet, kompletterat med en mindre del som baseras på kamratgranskningar. Examinationsmomenten är viktade i relation till sin betydelse för kursens sammantagna examination. Resultaten från examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av två viktade examinationsmoment:
  1. Två individuella skriftliga granskningar och två muntliga oppositioner på kurskamrats examensarbete.
  2. Författande av ett masterexamensarbete.
  Examineras av examinator.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

   

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Nishant Kumar