Företagsekonomi I, kurspaket, 30 hp

Kurspaketet Företagsekonomi I ger en helhetsbild av ämnet. Efter att ha läst kurserna kan du tillämpa företagsekonomiska analysmetoder inom kalkylering och redovisning. Du får också förståelse för hur organisationer styrs (management) samt agerar på marknaden. Du läser fyra olika kurser: Organisation, Redovisning, Marknadsföring samt Finansiering.

Kurserna lägger grunden för fortsatta studier i ämnet företagsekonomi. Genomgående tema för kurspaketet är hållbarhet. Kurspaketet är också ett bra komplement till andra studier. Företagsekonomi I överlappar helt med kurspaketet Introduction to Business Studies och till stor del med kurspaketet Reklam och PR I.

Kursupplägg

Kurserna i kurspaketet läses dagtid på heltid, 100%. Som antagen på kurspaketet måste du vid varje kursstart registrera dig på respektive kurs.

Undervisning

Undervisningen i kurserna består av föreläsningar samt gruppövningar och/eller seminarier. För mer information se respektive kurs.

Kurser

Kurspaketet består av följande kurser:

Organisering I, 7,5 hp

Redovisning I, 7,5 hp

Marknadsföring I, 7,5 hp

Finansiering I, 7,5 hp

Kurserna utgör grunderna i ämnet företagsekonomi.

Examination

I kurspaketet förekommer olika examinationsformer såsom individuell skriftlig tentamina, hemtentamina samt löpande examination i enlighet med vad som anges för respektive kurs.

Betygsättning

Betyg ges på varje enskild kurs. Där betygsättning i respektive kurs anges enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg.

Betygskriterier

Betygskriterier fastställs för varje kurs av examinator och anges i skriftliga anvisningar som finns tillgängliga på respektive kurs hemsida inför kursstart.

Examinator

Examinator

Kontakt

För mer information om kurspaketet Företagsekonomi l, kontakta studievägledarna.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen