Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Företagsekonomi III Ekonomistyrning, kurspaket

Kurspaketet Företagsekonomi III Ekonomistyrning utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området ekonomistyrning. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.

Kursen består av
Operations Management 7,5 hp
Research Methods 7,5 hp
Examensarbete 15 hp

 • Kursupplägg

  Kurserna i kurspaketet läses dagtid på heltid, 100%. Som antagen på kurspaketet måste du vid terminsstarten registrera dig på respektive kurs.

  Examination

  I kurspaketet förekommer olika examinationsformer såsom individuell skriftlig tentamina, hemtentamina samt löpande examination i enlighet med vad som anges för respektive kurs.

  Från och med höstterminen 2016 gäller nya examenskrav.

  Betygsättning

  Betyg ges på varje enskild kurs. Betygsättning i respektive kurs anges enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg och om det finns möjlighet till komplettering av Fx framgår detta av respektive kursens kursplan.

  Betygskriterier

  Betygskriterier fastställs för varje kurs av examinator och anges i skriftliga anvisningar som finns tillgängliga på respektive kurs hemsida inför kursstart.

   

 • Kontakt

  För mer information om kurspaketet Företagsekonomi lll, Ekonomistyrning, kontakta studievägledarna.