Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Företagsekonomi III Redovisning, kurspaket

Företagsekonomi III Redovisning utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området redovisning. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.

Det övergripande syftet är att utveckla studenternas förståelse av nuvarande frågeställningar, metoder och analytiska verktyg inom redovisningsforskning, för att därigenom utveckla studentens förmåga att konstruera egna forskningsproblem med utgångspunkt i tidigare slutsatser och frågeställningar inom en litteratur inom redovisningsämnet.

 • Kursupplägg

  Kurserna i kurspaketet läses dagtid på heltid, 100%. Som antagen på kurspaketet måste du vid terminsstarten registrera dig på respektive kurs.

  Undervisning

  Undervisningen i delkurserna består av föreläsningar samt gruppövningar och/eller seminarier.

  Undervisningens uppläggning framgår av information som inför varje termin finns tillgänglig på varje kurssida.

  Kurser inom kurspaketet

  Att använda redovisningsforskning (Using Accounting Research) 7,5 hp

  Att utföra redovisningsforskning (Doing Accounting Research) 7,5 hp

  Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (Bachelor’s Degree Thesis in Business Administration) 15 hp

  Examination

  I kurspaketet förekommer olika examinationsformer såsom individuell skriftlig tentamina, hemtentamina samt löpande examination i enlighet med vad som anges för respektive kurs.

  Från och med höstterminen 2016 gäller nya examenskrav.

  Betygsättning

  Betyg ges på varje enskild kurs. Betygsättning i respektive kurs anges enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg och om det finns möjlighet till komplettering av Fx framgår detta av respektive kursens kursplan.

  Betygskriterier

  Betygskriterier fastställs för varje kurs av examinator och anges i skriftliga anvisningar som finns tillgängliga på respektive kurs hemsida inför kursstart.

 • Kontakt

  För mer information om kurspaketet Företagsekonomi lll Redovisning, kontakta studievägledarna