Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Argumentationsanalys

Kursen behandlar grundläggande begrepp och distinktioner inom argumentationsanalys. Fokus ligger på en generell metod för att bedöma arguments rationella styrka.

Begrepp och distinktioner som är nödvändiga för att tillägna sig metoden behandlas ingående, såsom begreppen sanning, rationell tro, giltigt argument och bärande argument samt distinktionen mellan deduktiv och induktiv styrka. Grundläggande färdigheter i att avgöra ifall argument är giltiga, bärande eller ingetdera tränas genom exempel, liksom principer för rekonstruktion av argument och för värdering av argument.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och gruppövningar.

  Examination

  a) Kursen examineras genom hemtentamen. För mer detaljerad information om examinationen hänvisas till kursbeskrivningen.

  b) Betygsättningen sker enligt en sjugradig betygsskala:
  A=Utmärkt
  B=Mycket bra
  C=Bra
  D=Tillfredsställande
  E=Tillräckligt
  Fx=Otillräckligt
  F=Helt otillräckligt.

  c) De skriftliga betygskriterier meddelas vid kursstart.

  d) För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E. Slutbetyget bestäms av betyget på examinationen.

  e) För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfälle finnas under aktuell termin. Minst ett examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.

  f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  R. Feldman: Reason and Argument
  Kompletterande litteratur i urval av läraren

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare  Sama Agahi

  sama.agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Lisa Furberg

  lisa.furberg@philosophy.su.se