Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kunskapsteori

Kursen behandlar analytisk kunskapsteori tematiskt och går igenom ämnets mest centrala frågeställningar.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Hur ska kunskap, samt andra epistemiska begrepp, ges en tillfredsställande analys, givet Gettierproblemet? Är epistemiskt rättfärdigande, och kunskap, externalistiskt eller internalistiskt? Vilken struktur har de skeptiska argumenten och hur kan de bemötas? Är epistemiskt rättfärdigande fundamentistiskt eller koherentistiskt, eller av annat slag? Ska kunskapsanspråk och kunskapstillskrivningar förstås kontextualistiskt? Vad är a priori kunskap, och finns sådan kunskap? Bör kunskapsteorin naturaliseras?

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Lärare: Mikael Janvid

  Undervisningen består av föreläsningar.

  Närvarokrav
  Vid kursstart meddelar läraren om kursplanens krav på minst 70% närvaro på denna kurs är i kraft eller ifall det upphävs.

  Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Information om momentets anpassning till gällande rekommendationer för att minska spridning av Corona-viruset

  Undervisningen på denna kurs kommer att vara tillgänglig online. Föreläsningarna kommer att streamas eller sändas via Zoom.
  Om det är förenligt med Folkhälsomyndighetens och Stockholms universitets rekommendationer vid tidpunkten för kursens början, kommer föreläsningarna att hållas i vanlig lektionssal, som har tillräckligt mycket utrymme för att undvika smittspridning.

   

  Examination

  a) Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.
  För kurstillfällen som ges på engelska sker examination på engelska eller svenska.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygssättningen sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt

  c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på examinationsuppgiften, samt fullgjord närvaro.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
  Examensuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms ej.

  e) För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som har fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på hemtentamen kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom ett tidsintervall som anges i kursbeskrivningen, efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  M. Williams: Problems of Knowledge. A Critical Introduction to Epistemology (Oxford University Press).
  J. Nagel: Knowledge: A Very Short Introduction. (Oxford University Press 2014=.
  Kompletterande litteratur omfattande högst 150 sidor.

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se