Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kunskapsteori

 • 7,5 hp

Kursen behandlar analytisk kunskapsteori tematiskt och går igenom ämnets mest centrala frågeställningar.

Hur ska kunskap, samt andra epistemiska begrepp, ges en tillfredsställande analys, givet Gettierproblemet? Är epistemiskt rättfärdigande, och kunskap, externalistiskt eller internalistiskt? Vilken struktur har de skeptiska argumenten och hur kan de bemötas? Är epistemiskt rättfärdigande fundamentistiskt eller koherentistiskt, eller av annat slag? Ska kunskapsanspråk och kunskapstillskrivningar förstås kontextualistiskt? Vad är a priori kunskap, och finns sådan kunskap? Bör kunskapsteorin naturaliseras?

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar. Närvaro på minst 70% av undervisningstillfällena är obligatorisk.

  Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  a) Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.
  För kurstillfällen som ges på engelska sker examination på engelska eller svenska.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygssättningen sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt

  c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på examinationsuppgiften, samt fullgjord närvaro.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
  Examensuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms ej.

  e) För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som har fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på hemtentamen kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom ett tidsintervall som anges i kursbeskrivningen, efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  M. Williams: Problems of Knowledge. A Critical Introduction to Epistemology (Oxford University Press).
  J. Nagel: Knowledge: A Very Short Introduction. (Oxford University Press 2014=.
  Kompletterande litteratur omfattande högst 150 sidor.

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  sama.agahi@philosophy.su.se