Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Filosofisk logik I

Filosofisk logik är det formella studiet av begrepp, egenskaper och relationer som speciellt har studerats inom filosofin. Kursen behandlar också de viktigaste idéerna och systemen inom icke-klassisk logik, samt diskuterar de huvudsakliga filosofiska frågeställningarna som dessa adresserar.

På kursen tar vi upp en kort genomgång av den filosofiska logikens historia, såsom Aristoteles syllogismlära, och de logiska idéerna hos de stoiska och den megariska skolorna; nödvändighet och möjlighet, dvs. aletisk modallogik med hjälp av möjliga världar-modeller och grundläggande Kripke semantik; introduktion till deduktiva system för modallogik, såsom axiomatiska system, naturlig deduktion samt semantiska tablåer; slutledningar som involverar temporala begrepp och tidslogik; logiska system för representation av kunskap och övertygelse; introduktion till logiker för handling och agenter; en introduktion till intuitionistisk och flervärdig logik; modaliteter och kvantifiering, med en informell introduktion till första ordningens modallogik; introduktion till logik för villkorssatser och relevanslogik.

 • Kursupplägg

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Närvaro på minst 70 % av undervisningstillfällena är obligatorisk. Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Course description (94 Kb)

  Link to the course webpage

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Närvaro på minst 70 % av undervisningstillfällena är obligatorisk. Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  a) Examinationsformer
  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygsskala
  Betygssättningen sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt

  c) Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) Slutbetyg
  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
  Om en studerande inte hinner lämna in en inlämningsuppgift i tid, och har giltigt skäl därtill, måste studenten kontakta läraren i god tid för att komma överens om en framskjuten sista inlämningsdag. Om studenten lämnar in för sent utan att ha kontaktat läraren så tilldelas uppgiften betyget F.

  e) Underkännande
  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göra till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Kompletteringsuppgifter
  Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på skriftlig inlämningsuppgift kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Kompletteringsuppgiften ska lämnas in inom det tidsintervall som framgår av kursbeskrivningen, efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
  Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  För kurslitteratur, gå till:

  Course description (94 Kb)

  Link to the course webpage

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se