Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till formell semantik

Kursen behandlar formell semantik för naturliga språk. Att ge en formell semantik – även kallad modell-teoretisk semantik – för ett naturligt språk, eller ett fragment därav, innebär att man med utgångspunkt från en syntaktisk analys av satsernas struktur på ett systematiskt (kompositionellt) sätt kommer fram till deras sanningsvillkor.

Efter en kort historisk bakgrund börjar analysen med enkla satser, för att gradvis visa hur mer komplicerade språkliga konstruktioner kan hanteras. Särskild vikt läggs vid analysen av satser med kvantifierade subjekt och objekt, men också modifierare såsom adjektiv och prepositionsfraser, liksom negerade och sammanfogade fraser, och relativbisatser, behandlas. I slutet av kursen diskuteras också kort hur intensionella fenomen såsom modalitet och attitydverb kan behandlas inom ramen för möjlig värld-semantik.

Kursen presenterar två sätt att göra semantisk analys: dels den inom lingvistiken vanliga metoden att formulera gränssnittet mellan syntax och semantik i termer av så kallad logisk form (LF), dels en alternativ metod som istället går via översättning till ett formellt språk. För- och nackdelar med bägge metoderna illustreras och diskuteras.

De logiska hjälpmedel som används (av bägge metoderna), utöver elementär logik och mängdlära, är i första hand lambda-abstraktion, men kursen förutsätter inte tidigare bekantskap med detta. En viktig del av kursen är således en introduktion till denna teknik, närmare bestämt till så kallad enkel typteori. Vad gäller den syntaktiska analysen så används enkla frasstruktur-träd; tekniken för att konstruera sådana träd presenteras också under kursens gång.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

  Kurskrav: skriftliga hemuppgifter som gås igenom på övningstimmarna är obligatoriska inslag i kursen.

  Närvarokrav
  Vid kursstart meddelar läraren om kursplanens krav på minst 50% närvaro på denna kurs är i kraft eller ifall det upphävs.

  Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive kurstillfälle.

  Information om momentets anpassning till gällande rekommendationer för att minska spridning av Corona-viruset

  All undervisning kommer att genomföras online, på Zoom. Tentan kommer att skrivas i ett verktyg för digitala hemtentor.

  Examination

  Allmänt om kunskapskontroll och betygssystem:
  a) Examinationsformer
  Kursen examineras genom skriftliga hemuppgifter. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygsskala
  Betygsättningen sker enligt en sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt.

  c) Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterierna meddelas vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) Slutbetyg
  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjorda obligatoriska uppgifter. (Se Undervisning, Kurskrav)
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.

  e) Underkännande
  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Komplettering
  Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på de skriftliga hemuppgifterna kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom det tidsintervall som anges av kursexaminator vid kurstillfälle efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
  Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Irene Heim & Angelika Kratzer: Semantics in Generative Grammar, Blackwell
  Publishing, 1998.

  Slides from the lectures, exercises, and other material.

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se