Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fysikens filosofi

 • 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för fysik, och behandlar centrala problem inom fysikens filosofi.

Följande områden behandlas: den experimentella metoden inom fysik och dess filosofiska grund; klassisk mekanik som ett paradigm för tänkande inom fysik; den filosofiska debatten om mikrofysiska objekt; den speciella relativitetsteorin och kvantmekanikens filosofiska implikationer; grundvaldebatten och alternativa tolkningar av kvantmekaniken; rummets och tidens filosofi; den filosofiska relevansen hos samtida teorier om högenergifysik och kosmologi.

Deltagare bör vara förberedda på hantera ett visst mått av matematisk formalism. Föreläsningarna undviker teknikaliter när det är möjligt och är tillgänglig för alla med kunskap om fysik på naturvetenskaplig gymnasienivå.

 • Kursupplägg

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, och sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. Närvaro på minst 50% av undervisningstillfällena är obligatorisk.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  a) Examinationsformer
  Kursen examineras genom en salstentamen. Vid kurstillfällen som ges på engelska sker examination på svenska eller engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygsskala
  Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt

  c) Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) Slutbetyg
  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.

  e) Underkännande
  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Kompletteringsuppgifter
  Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Dean Rickles: The Philosophy of Physics, Polity, 2016.

  James Cushing: Philosophical Concepts in Physics, Cambridge University Press, 2008.

  Kompletterande litteratur i urval av läraren.

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se