Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskapsfilosofi II

 • 7,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper i vetenskapsfilosofi, och bygger vidare på kursen Vetenskapsfilosofi I. Ett urval av teman som spelar en viktig roll i samtida vetenskapsfilosofi granskas närmare.

Till dessa temata hör Bayesiansk konfirmeringsteori. Efter att det probabilistiska ramverket för denna teori introducerats ägnas uppmärksamhet åt några av teorins tillämpningar. Några av teorins problem och begränsningar förklaras och diskuteras.
Ett annat tema är abduktiva slutledningar. Olika perspektiv på abduktion diskuteras och relationen mellan abduktion och Bayesiansk konfirmering analyseras.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, men gruppdiskussioner är också ett viktigt inslag. Närvaro på minst 50 % av undervisningstillfällena är obligatorisk. Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  a) Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, i form av tre kortare uppsatser som behandlar teman presenterade under kursen (ca 2000 ord per uppsats). Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt

  c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på examinationsuppgiften, samt fullgjord närvaro.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
  Examinationsuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms ej.

  e) För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Kompletteringsuppgiften ska lämnas in inom ett bestämt tidsintervall, som framgår av kursbeskrivningen, efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges endast vårtermin,

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  C. Howson and P. Urbach: Scientific Reasoning – the Bayesian Approach, selected chapters, Open Court 2011.
  Michael Strevens: Notes on Bayesian Confirmation Theory (online resource 2012)
  Peter Lipton: Inference to the Best Explanation (Routledge 2004)
  John Worrall: “Structural Realism: The Best of Both Worlds?”, Dialectica 43:99, 1989.
  James Ladyman: “What is Structural Realism?”, SHPSP A29(3):409-424, 1998
  Kyle Stanford: “Refusing the Devil’s Bargain”, Phil.Sci. 68P: 1-12, 2001
  Stathis Psillos: “Scientific Realism and the ’Pessimistic Induction'”, Phil.Sci. 63P:306-14, 1996.
  Nancy Cartwright: How the Laws of Physics Lie, Essay 3 (Oxford 1983)
  Larry Laudan: Progress and its Problems, Chapter 2, (California 1977)
  Philip Kitcher: The Advancement of Science, Chapter 6, (1992)
  Richard Dawid: String Theory and the Scientific Method, Chapters 1.3-3-2 (Cambridge 2013)

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se