Vetenskapsfilosofi II, 7,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper i vetenskapsfilosofi, och bygger vidare på kursen Vetenskapsfilosofi I. Följande temata granskas närmare:

• Bayesiansk konfirmeringsteori. Efter att det probabilistiska ramverket för denna teori introducerats ägnas uppmärksamhet åt några av teorins tillämpningar. Några av teorins problem och begränsningar förklaras och diskuteras.

• Abduktiva slutledningar. Olika perspektiv på abduktion diskuteras och relationen mellan abduktion och Bayesiansk konfirmering analyseras.

• Vetenskaplig realism. Centrala positioner och argument i denna debatt presenteras. Möjliga förbindelser både mellan Bayesianism och vetenskaplig realism, och abduktiva slutledningar och vetenskaplig realism analyseras och diskuteras.

• Kausalitet (orsakssamband). Efter en översiktlig introduktion läggs fokus på interventionism, som för närvarande är en av de mest inflytelserika ansatserna för att förstå vad kausalitet är.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen