Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Metalogik I

På den här kursen presenterar vi beviset av fullständighetssatsen för predikatlogik, som visar att den semantiska och den syntaktiska karaktäriseringen av logisk följd i predikatlogik sammanfaller. Resultatet visades först av Gödel (1930). Vi behandlar även en alternativ bevismetod av Henkin (1949).

Kursen förutsätter bekantskap med predikatlogikens språk och med begreppet logisk följd, definierat dels semantiskt i termer av sanning i tolkningar/modeller, dels med hjälp något härledningssystem (tablåsystem, naturlig deduktion, axiomatiskt system, etc.). Vi presenterar några modellteoretiska konsekvenser av (beviset för) fullständighetssatsen, såsom kompakthetssatsen och Löwenheim-Skolems sats. Kursen avslutas med en kort presentation av Gödels ofullständighetssats, som behandlas utförligt i Metalogik II.

 • Kursupplägg

  Lärare: Sebastian Enqvist

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Närvaro på minst 70 % av undervisningstillfällena är obligatorisk. Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Coronaanpassning
  Information om momentets anpassning till gällande rekommendationer för att minska spridning av Corona-viruset

  Föreläsningar och övningar på denna kurs genomförs digitalt, på onlineplattformen Zoom.

  Kravet på 70%s obligatorisk närvaro är inte i kraft under denna termin, på grund av de speciella förhållandena vi måste anpassa oss till.

  Examination

  a) Examinationsformer
  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygsskala
  Betygssättningen sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt

  c) Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) Slutbetyg
  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
  Om en studerande inte hinner lämna in en inlämningsuppgift i tid, och har giltigt skäl därtill, måste studenten kontakta läraren i god tid för att komma överens om en framskjuten sista inlämningsdag. Om studenten lämnar in för sent utan att ha kontaktat läraren så tilldelas uppgiften betyget F.

  e) Underkännande
  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göra till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Kompletteringsuppgifter
  Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på skriftlig inlämningsuppgift kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Kompletteringsuppgiften ska lämnas in inom det tidsintervall som framgår av kursbeskrivningen, efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
  Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  G. Boolos, J. Burgess och R. Jeffrey: Computability and Logic (Cambridge University Press 2007 (och senare) 5th edition (inte tidigare upplagor!))

  Per Lindström: First-order Logic (Thales 2011)

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se